Brann i einebustad – meldt om svart røyk frå taket

foto