Dødstallene stiger – frykter ny tsunami i Indonesia

foto