I dagene før direktør Astrid Eidsvik gikk av som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, ville hun ha en avklaring på sluttavtalen sin.

I en e-post fra styreleder Stein Kinserdal kommer det fram at han mener Helse Midt vil ha «et ord med i laget». Nestleder Petter Bjørdal påpeker riktig nok at det er Helse Møre og Romsdal sitt ansvar å få orden på sluttavtalen.

"Formelt sett er jeg enig med Petter. Jeg valgte imidlertid på bakgrunn av tilsvarende saker/avtaler i HSØ og praktiseringen av dem, å sjekke med Torbjørg. Hun har sjekket praksis i HMN, og jeg oppfatter det slik at HMN «vil ha et ord med i laget». Torbjørg gir ingen konkrete signaler, men jeg tolker henne slik at hun mener mulighetene til å få til en god avtale for deg, er bedre dersom du står i stillingen til over nyttår, og så slutter med samme type begrunnelser som jeg har beskrevet over."

Begrunnelsene skulle være alt fra Eidsviks egne begrunnelser, til at hun ønsket å gjøre noe annet, og at Helse Møre og Romsdal trengte nye krefter. Dette som ledd i en kommunikasjonsstrategi. Eidsvik presiserer for øvrig at hennes sluttavtale fortsatt ikke er på plass.

Anklager om korrupsjon

Dette er bakgrunnen for at ansatterepresentantene Charles Austnes og Harald Topphol i styremøtet 17. desember vurderte det som korrupsjon om Eidsvik tok imot. Eidsvik har selv avvist at hun ble bedt om å stå i stillingen i forbindelse med tomtevalget, men hun opplevde likevel dette som et press.

Torbjørg Vanvik er direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge. Hun sitter også som styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

- Aldri forhandling

Torbjørg Vanvik har sendt Sunnmørsposten et fem siders tilsvarsbrev i går klokka 22.41. Likevel er dette, ifølge Vanvik, skrevet før advokatrapporten ble lagt fram. Vanvik har for øvrig ikke ønsket å snakke med Sunnmørsposten siden 9. desember i forbindelse med sak angående Bent Høies ønsker om Molde.

Vanvik oppsummerer tilsvaret sitt med at det etter hennes syn aldri i realiteten var forhandling med henhold til sluttavtale.

- Jeg forsøkte å veilede med henhold til at betingelsene for å få til en bedre avtale enn den Astrid Eidsvik allerede hadde kunne bli påvirket av omstendighetene rundt hennes fratreden. Mitt primære ønske var at Astrid Eidsvik skulle fortsette som direktør i det minste gjennom styrebehandlingene, skriver Vanvik.

- Eidsvik skiftet begrunnelse for sin fratreden fra den mailen hun sendte 2. desember og til hun fratrådte 4. desember. Mellom hennes mail 2. desember og hennes fratreden 4. desember var det ingen kommunikasjon med henhold til innstilling på tomtevalg mellom de to nivåene etter det jeg kjenner til, fortsetter hun.

«Et ord med i laget»

Vanvik tok kontakt med Kinserdal for å gi han sine vurderinger av endring av aldersbestemmelsen i avtalen.

- Jeg hører ikke at styreleder reflekterer over statens retningslinjer for lederlønninger også må tas hensyn til, derfor ser jeg behov for at en erfaren HR-ressurs kobles på saken. Jeg nevner da HMNs nylige avgåtte HR-direktør som en mulig rådgiver i saken. Jeg antar at dette kan være årsaken til at Kinserdal i sitt svar til Astrid Eidsvik skriver at «HMN vil ha et ord med i laget».

Sunnmørsposten fikk i går kveld bekreftet fra kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge at de ikke skal ha noe som helst med sluttavtalen til Eidsvik å gjøre.

Utover det støtter Vanvik seg på konst. direktør Daniel Haga og styreleder Ola H. Strand sin oppsummering av møtet 27. november. De mener at Eidsvik og Strand begge fikk anledning til å legge fram sine syn. Ifølge Vanvik understreket Haga at han verken har eller vil ha instruksjonsmyndighet overfor Eidsvik, og at hun stod fritt til å fremme sin egen innstilling.

Astrid Eidsvik selv, fagdirektør Odd Veddeng, og andre kilder, hevder imidlertid at Eidsvik ble utsatt for overstyring og utilbørlig press hvor Hjelset (Molde) var eneste alternativ som ville gå gjennom for Helse Midt-Norge.

Vanvik hevder at Eidsvik fikk presisert at hun kunne fremme sin innstilling også i et møte 28. november.

- Møtene 27. og 28. november var krevende møter, men de ble gjennomført på saklig vis, skriver hun.

- Ikke åpen for Oppdøl

Ifølge Torbjørg Vanvik var ikke Astrid Eidsvik åpen for å diskutere Oppdøl som alternativ. Hun skal også ha spurt: - Dersom du og jeg Daniel er uenige, hvem av oss skal da gi seg? hevder Vanvik.

Videre skriver eierstyringsdirektør Vanvik at Eidsvik mente Helse Møre og Romsdals vurderinger burde stå sterkere enn Helse Midt-Norges.

- Daniel Haga repliserer med at han ser argumenter for begge tomter, men at hans vurdering går i favør av Oppdøl, skriver Vanvik.

Om telefonsamtalen Daniel Haga tok, og som blant andre fagsjef Odd Veddeng oppfattet som at det ikke var andre alternativ enn Oppdøl, skriver Vanvik at dette var for å samtale om status.

- Daniel Haga snakker med sin styreleder og sier deretter at han fortsatt er der at Oppdøl er det alternativet han vil innstille på og han gjør noen refleksjoner rundt hvor han tror Helse Midt-styret står. Han poengterer at dette er hans personlige refleksjoner som ikke er basert på at han har kunnskap og RHF-styrets ståsted, skriver Vanvik i sitt tilsvar.

Møtet 28.11. i Gardermoen (notat fra Torbjørg Vanvik)

"Møtet forløper ved at AE legger fram sine kriterier og begrunner sitt valg og det samme gjør DH. Deretter legger styreleder i HMN fram hvilke kriterier han tillegger størst vekt i tomtevalget. AE tilkjennegir at hun reagerer på at HMNs AD og styreleder har gjort seg opp en mening om saken før hun har fått presentert sin innstilling.  AE stiller direkte spørsmål til styreleder i HMN om han som har relativt kort fartstid kan/bør ha en egen selvstendig oppfatning i saken. Min opplevelse var at hennes reaksjon  i forhold til det prosessuelle går minst like mye på at RHFet vil gjøre egne selvstendige vurderinger som at det kan bli ulike tomtevalg det innstilles på.  AE gjentar samme innlegg som hun hadde dagen før i forhold til at HMR HF har jobbet lengst/mest og alene i denne saken.  DH svarer ut med å vise til at det aller meste av utredninger, rapporter osv har vært tilgjengelig en stund og at RHFet har et selvstendig ansvar for å gjøre sine vurderinger i saksgrunnlaget til RHF-styret som er tillagt beslutningsmyndigheten i denne typen saker."

Du kan her lese hele tilsvaret fra Torbjørg Vanvik, direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.

foto
Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal mente at Helse Midt-Norge ville ha et ord med i laget i Eidsviks sluttavtale. Den har de ingenting med. Foto: Staale Wattø
foto
Nestleder Petter Bjørdal påpekte at sluttpakken var Helse Møre og Romsdal sitt anliggende. Bjørdal snudde i styret først da styret fikk en økonomisk oversikt for snart to uker siden. Tidligere har han hellet mot Storbakken, men i forrige uke skiftet han altså mening. Foto: Staale Wattø
foto