Kommunalsjef Ronny Frekhaug sier at Ålesund kommune ser ut til å få en realvekst på rundt 13 mill. kroner i de frie inntektene for neste år, og det mener han ikke ser så altfor gale ut. Men kommunalsjefen understreker at de tall han nå opererer med, kun er basert på departementets egne anslag. En del av de overføringer som tidligere ble gitt som øremerket tilskudd, er nå lagt inn i rammetilskuddet. Det gjelder blant annet psykiatritilskuddet som for Ålesunds vedkommende utgjør 28 mill. kroner for 2008. Kommunene har også et betydelig etterslep etter årets lønnsoppgjør, og fra 2007 til 2008 var det en faktisk nedgang i de frie inntektene til kommunene.