Advokatforening: Folkeavstemningen i Tyrkia strider mot loven

foto