Helse Midt-Norge ble i følge NRK Møre og Romsdal frifunnet på alle punkter.

Kristiansund kommune ble dømt til å betale motpartens saksomkostninger. Det skal være nært 361.000 kroner.

Nå vurderes en anke.

Gjør som flere enn 27.000 andre - lik smp.no på Facebook

Avsluttende vurdering

I dommen fra Inntrøndelag tingrett står det:

Retten har i pkt. 4.2 konkludert med at beslutningen om å arbeide videre med ett felles sykehus på Nordmøre og Romsdal ikke er ugyldig.

Retten har i pkt. 4.3 konkludert med at det ikke er sannsynliggjort at det har foregått en utilbørlig styrt prosess eller utilbørlig påvirkning av aktører i beslutningsprosessen.

I pkt. 4.4 er det konkludert med at verken statsråd Bent Høie eller styremedlem i HMN Liv Stette var inhabile.

I pkt. 4.5 og 4.7 er det konkludert med at det ikke foreligger feil i saksbehandlingen.

I pkt. 4.6 har retten kommet til at det ikke er noen feil ved skjønnsutøvelsen. HMN har ikke overskredet sin forvaltningsmyndighet.

Retten har under pkt. 4.3 drøftet spørsmålet om styremøter i HMN i strid med loven er holdt for lukkede dører, herunder om hvordan beslutning om lukkede dører skal fattes. Retten har konkludert med at feil knyttet til dette, ikke medfører at vedtaket om lokalisering av nytt sykehus vil være ugyldig. Retten mener feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold.

Vedtak fattet av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge datert 19. desember 2014 om å plassere nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal til Opdøl (ved Molde) er ikke ugyldig.

Dermed frifinnes Helse Midt-Norge.

Les flere nyheter her