Ordførerlønna i Ålesund foreslås økt fra 11 G til 12 G. Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2022 er 111.477 kroner, det vil si at ordførerlønna foreslås økt til 1.337.724 kroner.

Eva Vinje Aurdal (Ap) er ordfører i Ålesund i dag. Varaordfører er Vebjørn Krogsæter (Sp).

Varaordførerens lønn foreslås økt fra 9 G til 10 G, som tilsvarer 1.114.700 kroner.

Kommende ordførerlønn

Dette kommer frem i et forslag til oppgaveutvalget der leder Svein- Rune Johannessen og medlem Kari Grindvik har laga et utkast til endringer i arbeidsvilkår og godtgjørelse til folkevalgte for kommende kommunestyreperiode. Det vil si at det etter all sannsynlighet er andre som da bærer ordførerkjedet. Vinje Aurdal har tilkjennegitt at hun ikke ønsker gjenvalg i 2023, på bakgrunn av alder, mens Krogsæter på sin side ikke utelukker videre engasjement i Haram-politikken.

Alle andre folkevalgte får sin godtgjørelse i prosent/promille av 10 G. For medlemmer av kommunestyret betyr dette at grunnlaget blir redusert fra 10,5 G til 10 G. Ved ni møter i året tilsvarer det 31.768 kroner per år, går det frem av forslaget.

Mer til fulltidspolitikere

– Utgangspunktet for forslaget er å justere opp de to som har fulltidsjobb som politikere. De andre blir justert litt ned og samlet i prosentsats. Utvalget bør se på møtefrekvens og se om det er naturlig å differensiere, går det frem av utkastet som legges frem for politikerne i Oppgaveutvalget førstkommende fredag i sak om ny politisk styringsmodell.

Det vises for øvrig til at det ikke har vært lett å lage sammenlignbare beregningsmodeller, fordi de ikke har funnet andre kommuner som bruker folketrygdens grunnbeløp som grunnlag i sine beregninger.

Videre foreslås fast godtgjørelse på 10 prosent for formannskapet, og like mye for leder i planutvalget, leder i hovedutvalg og kontrollutvalget. Det foreslås å gi nestleder i disse organene 4 prosent fast godtgjørelse.

Opp til diskusjon

Frikjøp vil gjelde for medlemmer av formannskap, leder og nestleder i planutvalget, hovedutvalg og kontrollutvalg. For disse vil frikjøpet innebære en dobling av den faste godtgjørelsen og etter samme vilkår som i dag.

Det stilles spørsmål til om frikjøp skal gjelde flere enn de som har lederverv, om eventuell endring av prosentsats og om det er rom for ulik godtgjørelse med bakgrunn i ulik arbeidsbelastning i råd og utvalg.

– Det nye er å innføre en fast godtgjørelse og rett til frikjøp også for nestleder. Nestlederne blir i dag brukt ulikt, men er en viktig ressurs. Grindvik vurderer det videre som at en i dag ikke har uttelling for alle frikjøpte formannskapsmedlemmer, og stiller spørsmål om en kanskje bør putte noe av dette i potten og heller bruke nestlederne mer.

Innspill

Målet for behandlinga i kommende møte er at oppgaveutvalget skal komme med innspill som kan gi grunnlag for at administrasjonen kan lage en sak til kommunestyret, konkluderer kommunedirektør Jon Steven Hasseldal.

Etter kommende kommunevalg i september 2023 blir for øvrig Ålesund kommune mindre, da Haram med drøye 9.000 innbyggere 1. januar 2024 skal skilles ut av Ålesund kommune.