Dette går fram av vegbudsjettet for 2009 som ble lagt fram i dag. På budsjettet er det satt av 46,5 millioner kroner til sikring av denne vegstrekningen. Totalsummen for arbeidene er beregnet til 138 millioner kroner og det betyr at staten må bevilge penger også i 2010 og 2011. Når det gjelder resten av den rasfarlige vegen mellom Stranda og Hellesylt er det ikke satt av penger på neste års budsjett. Totalsummen for hele prosjektet har tidligere vært anslått til å koste mellom 600 og 700 millioner kroner. Godt fornøyd - Dette er et budsjett vi totalt sett kan si oss meget godt fornøyd med, sa regionvegsjef Berit Brendskag Lied da hun i dag presenterte konsekvensene av budsjettet for Midt Norge. Det totale vegbudsjettet for hele landet er opp 1,6 milliarder kroner i forhold til 2008-budsjettet og regionvegsjefen sier at Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene får sin andel av dette. - I forhold til det som er planlagt og forventet når vi en oppfyllingsgrad på 101 prosent og en må mange år tilbake for å finne en lignende satsing på vegene i form av vedlikehold, nyinvesteringer og rassikring, sier hun. Også Randi Walderhaug Frisvold (KrF), nestleder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylke, er tilfreds med budsjettet, men etterlyser likevel mer til rassikring i tråd med hva den nasjonale gruppen for rassikring har gått inn for, en milliard årlig. Kvivsvegen Når det gjelder Kvivsvegen er det i budsjettet ført opp 40 millioner kroner neste år. Det betyr at arbeidet kommer i gang, og at de store summene til dette prosjektet må komme fra 2010 og i årene deretter. Hele prosjektet er beregnet til å komme på 1,088 milliarder kroner. Når det gjelder den nye omtalte strekningen mellom Ålesund og Oppland grense, E136, er det satt av 15,5 millioner for denne strekningen neste år. I følge strategisjef Kjetil Strand ved Statens vegvesen Region midt er dette midler som skal gå til planlegging og trafikksikkerhetstiltak. Det er ikke klart i detalj hvordan pengene skal brukes. Når det gjelder andre prosjekter på Sunnmøre stadfester staben ved Statens vegvesen Region midt at arbeidet med Ålesundstunnelene fortsetter og skal være fullført høsten 2009.