Semco/Nordic har laget en ny bygningsmessig utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal.

Det må på plass over 1,3 milliarder innen 2035 for å dekke oppgradering, nybygg og vedlikeholdsetterslep ved Ålesund sjukehus, ifølge rapporten.

Volda sjukehus trenger ca. 140 millioner kroner.

Dette er strategien

Styret i Helse Møre og Romsdal får 25. oktober tilgang til den ferske rapporten Sunnmørsposten sitter på. Ifølge planen er dette hovedgrepene:

  • Overgang til 1- og 2-sengsrom.

  • Ombygging og oppgradering av operasjonsarealer.

  • Oppgradering av akuttmottak og etablering av ny observasjonsenhet i Ålesund.

  • Flytte hovedinngang til nordsiden i Ålesund. Dette vil utvide radiologisk avdeling.

  • Ny intensivavdeling i Ålesund.

– Som en konsekvens av dette må det settes opp tre nybygg i Ålesund, heter det.

Slik vil de modernisere i Ålesund

Det bør bygges en helt ny hovedinngang ved Ålesund sjukehus.

Hovedinngangen bør legges til nordsiden, konkluderer konsulentene. I dette prosjektet utvides avdeling for radiologi med høyteknologiske CT og MR-maskiner, og nukleærmedisin.

Hvis det nye bygget blir realisert, blir det på 1.800 kvm.

Ny vestfløy

Ekspertene anbefaler også en ny fløy på vestsiden. Det blir behov for kontorplasser i forbindelse med overgang til 1- og 2-sengsrom.

I denne fløyen skal det også være ny intensivavdeling.

– Det er uttrykt ønske om å samlokalisere Ungdomspsykiatrisk sengepost (UPS) med voksenpsykiatrien. Kanskje er det mulig å få til dette i forbindelse med et noe større nybygg vest, spekulerer ekspertene.

Dette er ikke studert.

foto
I den nye vestfløyen vil det være ny intensivavdeling. Foto: SEMCO/NORDIC

Nytt varemottak

Dagens varemottak ligger mot vest og fører til tungtrafikk gjennom sjukehusområdet.

– Ved etablering av nytt trafikknutepunkt, og flytting av hovedinngang mot nord, blir denne trafikken enda mer sjenerende og trafikkfarlig. Vi foreslår derfor å flytte varemottaket mot øst, heter det i rapporten.

Tiltaket krever ombygging og noe tilbygg på til sammen 1.150 kvm. Av dette blir ca. 500 kvm. nybygg, uten at det er detaljstudert.

foto
Ekspertene mener det er bedre å flytte varemottaket mot øst. Foto: SEMCO/NORDIC

Det er ikke planlagt bygningsmessige utvidelser i Volda.