Av:
  • Eirik Meling

To bilar i trafikkulykke i Ørsta