Av: Eirik Meling

To bilar i trafikkulykke i Ørsta