Trafikkulykke på fylkesveg – henta med luftambulanse