Forsker fram bedre tjenester

Randi Bergem jobber ved Møreforsking Volda. Hun er en av to nye kompetanse- meklere i Møre og Romsdal som skal hjelpe kommuner og helseforetak til å forbedre tjenestene til publikum.

Nå selger vi det glade budskap til kommuner og helseforetak.

Øyvind Herse
Søre

I Ålesund sitter prosjektleder Øyvind Herse på en pengesekk med over ni millioner kroner som skal deles ut. Til såkalte VRI-prosjekt.

– Det handler om å utveksle fagfolk og kunnskap mellom Møreforsking, høgskoler og virksomheter. Pengene brukes til å mobilisere deling av kunnskap mellom akademia og næringsliv. Dette har vi god erfaring med innen maritime og marine næringer. Nå ser vi at offentlig sektor også har behov for forskningsbasert innovasjon. Vi tar lærdom av VRI-programmer og selger nå det glade budskap til kommuner og helseforetak, sier Herse.

Millioner deles ut

– VRI-programmet har pågått siden 2007. Det er regionene som styrer prosjektene. Pengene kommer fra Forskningsrådet og fylkeskommunen, forklarer han.

I mange år har næringsliv, høgskoler og forskningsmiljø vært ivrige til å finne aktuelle satsingsområder de kan samarbeide om. Nå satses det tilsvarende innen kommune og helseforetak. Samhandlingsreformen danner bakteppet når millionene skal deles ut. Helse er blitt et eget satsingsområde i VRI-programmet.

Samarbeid nøkkel

– Det handler om å skape en felles arena der en kan samordne og samarbeide om hvordan håndtere folk som helseforetakene tidligere hadde ansvaret for og som nå ligger under kommunens ansvarsområde. Gjennom VRI-prosjekt har høgskolene mulighet til å hente inn personell fra helseforetak eller kommune til å forelese. Likedan kan en tenke seg at fagfolk fra høgskolene kan hospitere i helseforetakene. Eller at mastergradsstudenter skriver om tema fra kommune eller helseforetak. Det er også anledning for en høgskolelektor til å gjøre et forskningsprosjekt i en kommune eller helseforetak. Møreforsking kan også hente inn spesialister i helseforetakene for å være med i et forskningsprosjekt forskere der setter i gang. Mulighetene er mange, sier Herse.

Lav terskel

Han sier dette skal være et lavterskeltilbud uten lange søknadsprosesser. Midlene gjelder for hele Møre og Romsdal og involverer alle høgskolene, Møreforsking og andre aktuelle fagmiljø.

– Prosjektene blir ikke fullfinansiert av VRI. Det er en egenandel på ca. 50 prosent. Mekler. Som kompetansemekler kan Randi Bergem være som diskusjonspartner, bidra direkte i søknader eller prosjekt.

– Jeg kan både ta imot initiativ fra kommune, helseforetak eller annen offentlig instans som har behov for å drøfte prosjekt, eller de kan ha behov for en samarbeidspartner til et prosjekt de sjøl vil utvikle. Det kan være de vil søke om midler til å drive et prosjekt der jeg kan bidra med egen kompetanse eller hjelpe dem med å formidle videre det de trenger kompetanse på der Møreforsking kan kobles inn, sier Bergem.

Barselprosjekt

Sjøl er hun i gang med et prosjekt i samarbeid med kommunene Volda og Ørsta om jordmora heim. Med kortere liggetid på føden fører det til at det er kommunejordmødrene, ikke helsesøstre, som nå skal følge opp mor og barn i heimen rett etter fødsel.

– Kanskje kan erfaringene fra dette prosjektet overføres til andre tjenester, sier Bergem.