Slik fikk de ansatte en triveligere arbeidsdag

Tine Meieriet forsøkte i flere år å gjøre noe med sykefraværet og arbeidsmiljøet uten å lykkes. Så fikk bedriften tilbud om å være pilot i prosjektet HelseIArbeid.

foto
Tine reduserte sykefraværet: Foto: Håkon Haram, SMP Brand Studio.
Annonsørinnhold produsert av SMP Brand Studio

Gjennom prosjektet klarte Tine å redusere sykefraværet, skape en triveligere arbeidsplass for ansatte - og på toppen av det hele øke produksjonen. Nå blir helse i arbeid (HelseIArbeid) et permanent tilbud i hele fylket.

Helse i arbeid

Helse i arbeid er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot muskel-skjelett og psykiske plager som til sammen utgjør over 60 prosent av sykefraværet. Det handler om å håndtere plagene gjennom kunnskap, og rask behandling ved behov. Her i fylket samarbeider spesialisthelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal om helse i arbeid.

Høyt fravær

– I 2015 tok jeg over en avdeling her på Tine med høyt sykefravær og en del utfordringer med arbeidsmiljøet. Vi jobbet lenge og hardt, men uansett hva vi forsøkte så var det veldig vanskelig å få til noe som funket, sier Edle Camilla Bortne, produksjonsleder i Tine Ålesund.

Svært gode resultater

Først da Tine fikk være med i helse i arbeid i 2021, skjedde det noe med både sykefraværet, arbeidsmiljøet og trivselen på jobb. Tine Ålesund beskriver prosjektet og resultatene som svært gode, og kompetansen fra helsetjenesten og NAV som «gull verdt».

– Til tross for pandemien var vi fem måneder på rad under måltallene våre for sykefravær på 5,5 prosent. Det har aldri skjedd før og vi har fått et bedre arbeidsmiljø, forteller Bortne.

Blir ikke hjemme

Verneombud Lene Molvær mener at Tine Ålesund gjennom prosjektet ikke minst har blitt gode på tilrettelegging for medarbeidere som i perioder ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Både ansatte og ledelse har blitt flinkere til å se mulighetene.

foto
Dette teamet jobbet med helse i arbeid og skapte gode resultater for Tine; Therese Hessen NAV Arbeidslivssenter, Dagfinn Verpesdal NAV Arbeidslivssenter, og Liv Ingebjørg Schrøder Helse Møre og Romsdal.

– Nå er det mer ok å komme på jobb om man ikke er helt frisk. Før helse i arbeid var det nok flere som bare ble hjemme når de ikke følte seg helt «friske». Terskelen for ikke å gå på jobb er høyere, forteller Lene Molvær.

Hjelper hverandre

Bortne forteller at medarbeidere i stedet for å gå rett til lege og få en sykemelding, gjerne tar kontakt i forkant.

foto
Arbeidsmiljøet har blitt bedre og hverdagen triveligere for de ansatte i Tine Ålesund. Foto: Håkon Haram, SMP Brand Studio.

– De forteller at nå har jeg vondt, og spør hva vi kan gjøre her på jobben for å tilrettelegge – og så blir vi enige om hvordan vi kan løse dette. Noen ganger må legen inn og hjelpe oss med behandling eller råd og veiledning, men veldig ofte klarer vi å løse dette selv. Vi har fått en felles forståelse i hele bedriften om at det er lov å komme på jobb uten å være helt frisk, og at vi forsøker å hjelpe hverandre i arbeidet, forteller Bortne.

Slik funker det

Konseptet HelseIArbeid består av to hovedelementer, et bedriftstiltak og et individtiltak. Individtiltaket gir rask tilgang på tverrfaglig, spesialisert og arbeidsfokusert utredning og avklaring. Det er etablert et HelseIArbeid-senter i Molde og Ålesund.

foto
NAV og helsetjenesten i Møre og Romsdal ruller nå ut helse i arbeid som et tilbud til bedrifter i fylket. Foto: Håkon Haram, SMP Brand Studio.  Foto: Håkon Haram, SMP Brand Studio.

Målsettingen er at man skal kunne stå lenger i jobb ved å få behandling for plagene, samtidig som jobben kan tilrettelegge for deg. I dag finnes kunnskap om at mange blir dårligere av å være helt i ro hjemme.

Underviser på arbeidsplassen

Bedriftstiltaket består av prosessarbeid og formidling av oppdatert kunnskap om muskel-skjelett, psykiske helseproblemer og smertemestring på arbeidsplasser. Både ledere og ansatte får den samme undervisningen som foregår i tre bolker ute i bedriftene. Tiltaket skal bidra til helsefremmende kunnskap, inkluderende arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

Arbeid er helsefremmende

– Kunnskapsformidlingen øker kunnskapsnivået i hele bedriften og gir økt trygghet og mestring av helseplager. For de aller fleste er arbeid helsefremmede, det viser forskning. Mer kunnskap gjør det enklere å leve med helseplager, fungere bedre i arbeidslivet og se muligheter og ikke begrensninger, sier Dagfinn Verpesdal i NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal som har det praktiske ansvaret for å følge opp og levere tjenestene i konseptet.

Fikk et bedre liv

En av flere som har fått et bedre liv med helse i arbeid, er Ole-André Molnes som skadet skulderen sin på lageret i Tine Ålesund. Han fikk prøve seg i produksjonen som en del av tilretteleggingen da han var sykemeldt.

– Jeg slet med store smerter og mye sykefravær. Jobben i produksjonen sammen med skreddersydd trening, fungerte så bra at jeg i dag er ansatt som tappeoperatør. Jeg har fått en tilnærmet smertefri arbeidshverdag, forteller en strålende fornøyd Ole-André.

Psykisk helse

Det er skapt et åpent, inkluderende og tillitsfullt arbeidsmiljø på meierikaia i Ålesund. Også åpenhet rundt psykisk helse er satt i system. Gjennom mestringskurset Tankevirus er det skapt en sunn åpenhetskultur. Kurset handler om hvordan negative tanker – tankevirus - påvirker humør og handlinger, og hvordan man kan ta tak i dette på en arbeidsplass. Kurset styrker relasjonene og kommunikasjonen på arbeidsplassen, og leveres av NAV Arbeidslivssenter. Du kan selv laste ned appen Tankevirus og lære mer om metoder mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Last ned Tankevirus her.

Trengte drahjelp

Tine har over tid jobbet mye med nærvær, reduksjon av sykefraværet og det å få til gode tilrettelegginger. Bedriften følte den trengte drahjelp for å komme videre, og grep muligheten da pilotprosjektet dukket opp. Meieriet har 150 ansatte. 60 fra en av de to produksjonsavdelingene var involvert i helse i arbeid.

Gull verdt

– Det var gull verdt for oss å få inn folk som har spesialkompetanse på området. Gjennom prosjektet fikk vi et felles kompetanseløft. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere får den samme informasjonen og kompetansen formidlet av de som virkelig har kompetansen. Det gir en felles forståelse som jeg tror er helt avgjørende for å lykkes, sier Alvhild Fjørtoft, HR-leder i Tine Ålesund.

Spesialistformidler

En av formidlerne av kunnskap til hele denne gruppen er Liv Ingebjørg Schrøder i Helse Møre og Romsdal. Spesialfysioterapeuten har jobbet ved poliklinikk for fysikalsk medisinsk og nevropsykologi i Ålesund siden 2007.

foto
Helse i arbeid er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV, her med spesialfysioterapeut Liv Schrøder (f.v.) i midten seksjonsleder Hanne Elde og Nav-veileder Frid-Janet Skaar. 

Hva som virker

Poliklinikken har årlig 3500 konsultasjoner. Her har man stor forsknings- og erfaringskompetanse, og Schrøder har sett hvilke råd som virker. De mest alminnelige helseplagene er for de aller fleste ufarlige plager som kan gi kortere eller lengre funksjonspåvirkning og redusert kapasitet.

En kropp tåler ganske mye

– Det handler mye om å ufarliggjøre mange av plagene, og kanskje avlive noen myter. Formidle kunnskap om hvordan man kan forholde seg til plagene, hva plagene representerer og hvordan man kan påvirke de. En kropp er ganske sterk, tåler ganske mye og bygd for bevegelser og belastninger. Å belaste kroppen er helsefremmende. Med økt kunnskap kan den enkelte ta gode og mer bevisste valg når man opplever helseplager, forteller Schrøder.

En million for fredagsfølelsen

Etter 12 ukers sykemelding øker risikoen, og etter års sykemelding er det bare 1 av 10 som kommer tilbake til jobben sin. Derfor handler det om å se mulighetene for raskt å komme tilbake.

– Jeg skulle gjerne ha gitt en million for å få fredagsfølelsen igjen, husker jeg en pasient sa. Det sier noe om verdien av å stå i en jobb, og viktigheten av at man med noen grep forsøker å få det til, sier Liv Ingebjørg Schrøder.

Liv Ingebjørg Schrøder, spesialfysioterapeut

Følg oss på Facebook og LinkedIn:

Knekker myter om arbeid

Prosjektleder for HelseIArbeid, Ellen Anita Trovaag, kan vise til mange gode tilbakemeldinger og erfaringer fra de som har vært med i pilotprosjektene.

Her er noen av tilbakemeldingene fra ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud hentet fra evalueringsrapporten:

  • Ansatte har blitt bevisstgjorte på sammenhengen mellom arbeid og helse.

  • Helse i arbeid bidrar til å ufarliggjøre tema det kan være vanskelig å snakke om.

  • God helseinformasjon knekker myter og «ufarliggjøre» arbeid.

  •  Bidrar til å synliggjøre mulighetene og fordelene ved å være i jobb tross helseplager.

  • De ansatte blir bede kjent med hverandre og mer åpne om egen fysisk og psykisk helse.

  • Ledere, tillitsvalgte og verneombud har fått økt kunnskap om arbeidsmiljø, arbeid og helse.

  • Felles informasjon har gitt en felles «kunnskapsbase som kan brukes i samtaler med ansatte.

Forskes på

– Det pågår forskning både på bedriftstiltaket og individtiltaket i prosjektet. Det vi kan si før resultatene foreligger, er at vi vi oppfatter samarbeidet mellom NAV og Helse Møre og Romsdal i individtiltaket som svært nyttig. Det gir rask behandling, utredning og avklaring. Også samarbeidet mellom somatikk og psykisk helse er svært nyttig, sier Rune Solenes Opstad, avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal.

foto
Rune Solenes Opstad - avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal.

Resultater

Han tror dette er et av flere samarbeidsprosjekter som vil bidra til å forebygge og redusere sykefraværet i fylket, og mener vi trenger tverrfaglige samarbeid for få flest mulig raskest mulig tilbake i arbeid.

– Tidlig intervensjon, samtidighet av tjenester og rask helhetlig avklaring vil på sikt gi resultater. Samtidig skal den enkelte ansatte føle seg inkludert og verdsatt, sier Opstad om den nasjonale målsettingen som er å redusere sykefraværet med 10 prosent gjennom tiltak.

Motiverte

Nav har jobbet med helse i arbeid i noe tid, og har fulgt spent med på hvilke erfaringer som er gjort på arbeidsplassen av både arbeidsgiver og ansatte.

- Når vi som her opplever en positiv utvikling på arbeidsplassen blir vi motiverte til å fortsette dette viktige arbeidet. Vi ønsker selvsagt å dele erfaringene vi har gjort, men er samtidig ydmyke for at hver arbeidsplass har sine særtrekk som en må ta hensyn til. Kopiering uten analyse og involvering av partene vil sjeldent bli en innertier, sier fylkesdirektør i NAV, Stein Veland.

Kontakt info. til NAV Arbeidslivssenter:

Kontaktskjema NAV Arbeidslivssenter

Kronikk i Sunnmørsposten