Tema

torsdag 09.09 2021

Miljøundersøkelser for Renere Fjord:

Skal lete etter bomber i Aspevågen

Kystlinjen i Ålesund er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Før sjøbunnen kan renses, må den undersøkes for udetonerte bomber fra andre verdenskrig.

mandag 07.06 2021

Kommunen avslutter forurensningssak

Fant forurensning på Pir-tomta

Ifølge Ålesund kommune er grunnforurensningen i Keiser Wilhelmsgate 22 ikke håndtert i henhold til tiltaksplanen og kommunens godkjenning av denne. Nå avslutter kommunen saken.

mandag 03.05 2021

Ålesund: Slik skal Aspevågen bli friskere

Ålesund kommune har inngått kontrakt med Rømbøll som rådgivende firma til prosjektet Renere fjord. Kontrakten har en totalverdi på 15,1 millioner kroner.

mandag 01.02 2021

Investorsamarbeid med Ålesund kommune:

Vil kombinere deponi og bolig på Ysteneset

En investorgruppe frontet av Alegi Eiendom ber nå om møte med Ålesund kommune for et mulig samarbeid rundt kombinert deponiløsning og boligutbygging på Ysteneset.

mandag 23.11 2020

Tilrår lokal lagring av miljøgift

Vil ha deponi for forurensa masser her

Mengdene forurensa sjøbunn i Aspevågen er så store at det ifølge kommunedirektøren er mest hensiktsmessig å lagre massene lokalt. Hun vil etablere et deponi på Ysteneset. Saken behandles politisk tirsdag.

tirsdag 29.09 2020

Forventer snarlig avklaring på deponi-lokalisering:

Miljøgift kan bli lagret i deponi her

Et grauttjukt teppe av giftig tjære dekker store deler av sjøbunnen i Volsdalsvågen. Dette må vekk. Andre forurensede muddermasser kan kapsles inn i et strandkantdeponi. Snart må politikerne i Ålesund ta valget.

mandag 15.06 2020

Fortsatt mange ulovlige kloakkutslipp

Ålesund kommune har fortsatt en rekke ulovlige utslipp, der urensa kloakk renner ut i sjøen. Ti anlegg er i kategorien alvorlige avvik. – Ja, det er flaut, sier Svein Johansen, teamleder for avløp.

mandag 16.03 2020

Giftig sjøbunn

Farligere enn en trodde

Den reelle risikoen har vært underestimert, står det i en ny rapport om giftlaget som dekker sjøbunnen utenfor Ysteneset. Til tross for nye funn, går ikke Mattilsynet ut med nye advarsler til fiskere.

onsdag 11.12 2019

Slutt på dynamitt i Aspevågen:

30 bekymringer for skader på bygg i byen

Nå er det slutt på sprengning i forbindelse med utdypning av Aspevågen. Til tross for nærmere 30 meldinger om bekymringer for skader på bygg i byen, har Kystverket ikke fått konstatert en eneste skade.

onsdag 23.10 2019

Aspevågen:

Vil legge lokk på giften

Sterkt forurensa sediment fra Aspevågen er sendt til Mo i Rana. Det bekrefter Kystverket. Når Ålesund kommune skal igang med sin opprydding, vil de helst legge lokk på miljøgiften, etter at samarbeidet med Kystverket glapp.

fredag 04.10 2019

Epax frykter for sikkerheten:

Epax i føler seg trua av Kystverkets sprengninger

I verste fall kan en fylling der det står tanker med brannfarlig væske, rase ut. Kystverket svarer at Epax ikke har noe å frykte.

mandag 15.07 2019

Forurensning etter Ålesund gassverk:

Her ligger uante mengder tjære og miljøgifter – får utvida frist for å foreslå tiltak

Prosessen med å rydde opp tjære og miljøgifter i bakken og på sjøbunnen utenfor Ysteneset er forsinka. 

lørdag 29.06 2019

Storsjau i Aspevågen

Kystverket skal blant annet fjerne flere grunner utenfor Aspevågen. Arbeidet starter 1. juli

torsdag 09.05 2019

Møtt med alt fra sjokk til hyllest:

Gigantprosjektet på Ysteneset møtt med alt fra sjokk til hyllest

De ambisiøse planene som både skal løse miljøproblema i fjorden – og gi Ålesund en ny bydel mot sjøfronten i sør – blir møtt med alt fra hyllest til sjokk.

tirsdag 07.05 2019

Slik ser det ut på havbunnen i Aspevågen: – Skremmende

– Det er heilt dødt. Her er ikke liv.

Dette kan bli Ålesunds nye bydel

Vil ta forurensa bunn fra Aspevågen – og bygge Ålesunds egen «Sørenga» på Ysteneset.

mandag 18.03 2019

Aspevågen sterkt forurensa av tjære fra tidligere Ålesund gassverk

Aspevågen kan bli tjære-sugd

Ålesund kommune er pålagt ytterligere miljøundersøkelser og tiltaksvurderinger for et ekstremt tjæreforurensa område i sjøen ved Ysteneset. Oppsuging av tjæra kan bli nødvendig.

mandag 21.01 2019

Flere grunner skal sprenges vekk for bedre farled for skipstrafikken i Ålesund

Nå skal det sprenges i Aspevågen

I høst kan Kystverket være i gang med å sprenge vekk grunner i Aspevågen og Steinvågsundet. Får Kystverket rett, kan ordføreren sitte uberørt i toppen av rådhuset når sprengningene skjer.

lørdag 21.07 2018
9

Se dykkervideo av skipsvraket fra 2. verdenskrig

Kan være årsak til oljelekkasje i Aspevågen

fredag 13.07 2018

Aspevågen:

Olje i sjøen kan være båt fra krigens dager

110-sentralen har i det siste fått flere meldinger om olje i sjøen ved Kleivane i Aspevågen. Ole Jonny Flydal, leder for miljøberedskap ved Ålesund brannvesen, sier det kan være en båt fra krigen.

tirsdag 17.04 2018

Harmonisk enighet i formannskapet i deponisaka:

Slipper trolig å lenke seg fast i protest mot et deponi i Ellingsøyfjorden

mandag 16.04 2018

Vil ikke ha deponi ved Ellingsøyfjorden: Mener Kvennaneset er bedre

– Blir Ellingsøyfjorden mer forurensa, er næringa i alvorlig trøbbel. Det kan vi ikke risikere, mener Henning Hofseth og Monica Molvær i Høyre.

torsdag 12.04 2018

Oppryddingen av Aspevågen:

Her vil kommunen lagre forurensa sjøbunn

Snart skal politikerne avgjøre hvor stranddeponi bør ligge. Rådmannen anbefaler Gangstøvika.

mandag 26.02 2018

Kloakkrenseanlegg på Kvasneset:

«Kloakkforurensing er noe av den verste forurensingen vi kan få i en fjord»

onsdag 13.09 2017

Ålesund:

Utelukker ikke slamsuging i Aspevågen

Opprydningsmetoden som er brukt på sjø- bunnen utenfor Haakonsvern er interessant.

mandag 10.04 2017

Penger på plass for å gjøre innseilingen til Ålesund bedre

Endelig er pengene på plass til å gjøre innseilingen til Ålesund djupere. Strand-rederiet er blant dem som vil ha stor nytte av arbeidet.

søndag 04.12 2016

Leder, 5. desember:

Mysteriet med giftig tilsig i Aspevågen må oppklares

Aspevågen i Ålesund er et av de verste områdene i Norge når det gjelder forurensing, og det er påvist store forekomster av kvikksølv og andre miljøgifter.

tirsdag 29.11 2016

Aspevågen og Steinvågsundet

Frykter miljøgifter fortsatt lekker ut i Aspevågen

Fylkesmannen pålegger grunneiere på Kvennaneset på Aspøya nye undersøkelser grunnet mistanke om fortsatt tilsig av miljøgifter til Aspevågen.

onsdag 04.05 2016

Ysteneset i Ålesund:

Må undersøke grunnen etter funn av tungmetaller

Fylkesmannen har gitt pålegg om miljøundersøkelser rundt Aspevågen etter funn av tungmetaller.