Det er Ørskog-mannen Halvard Eide som gir bort den unike steinsamlinga si som han har arbeidd på i meir enn 40 år. Ho inneheld alt frå edelsteinar og gull til verdfulle spor av jordas historie.

– Eg ønskjer at ho skal kome til nytte i eit forskings- og utviklingssenter for geologi, historie og fordjuping i mineralenes verden, seier Halvard Eide (63) til Sunnmørsposten. Samlinga er no plassert på heimgarden, der han gjennom fleire år har katalogisert ho. I tillegg har han ei mengd prøvar og utstyr som er nytta i bergverksindustrien ulike stadar i landet.

Sidan gutedagane

Geosenter: Fleire tonn med verdfullt geologisk materiale til Sjøholt Geosenter er plassert i den gamle løa til Halvard Eide. Her starta han Sjøholt Kunstindustri med støyping av hagefigurar, og her har han hatt sitt vesle laboratorium og dokumentasjonssenter. No skal den unike samlinga av stein frå heile verda flyttast til Norddal, der delar av ho skal bli stilt ut ved det nye Valldal Hotell. Resten blir flytta til eit dokumentasjonssenter dit skuleelevar, studentar og turistar kan kome for å lære meir om utviklinga av jorda. Foto: Johan Behrentz

– Dette har vore interessa mi heilt sidan gutedagane. Kona og eg har bore mykje stein gjennom åra, smiler Eide, som også har fått steinsamlingar og mykje materiale som han verdset høgt. Ein av dei som har vore ei fagleg støtte er geologen Johann Heim, men Eide ramsar opp ei rad av personar som har hjelpt han.

– Sjølv har eg berre folkeskule og framhaldsskule, seier Eide.Helsa har svikta dei siste åra, og han meiner tida no er inne til å gjere noko meir ut av det enorme materialet.

Dokumentasjon: Halvard Eide etablerte Sjøholt Geosenter, og her har han hyllemeter på hyllemeter med geologisk dokumentasjon, ikkje berre frå Sunnmøre, men frå gruvedrift mange stader i landet. Foto: Johan Behrentz

Verdsarvområdet

– Kvifor Norddal?

– Mange har vore interesserte i å få tak i samlinga. Gjennom åra har vi drøfta om ho ikkje burde liggje i Ørskog. Torbjørn Fylling arbeidde for det, men ein fann ikkje høvelege lokale. Mor-slekta mi kjem frå Norddal, og det var der interessa for stein fanga meg. I tillegg er området rikt på geologi, mellom anna gamal gruvedrift. At Norddal er ein del av verdsarvområdet og Åknes/Tafjord Beredskap gjer det ikkje mindre aktuelt å plassere det der, seier Eide. Det er etablert ei stifting der også familiemedlemmar er med.

– For å sikre at intensjonane med samlinga blir følgt, seier Eide.

Utsmykke Valldal Hotell

Geo-utstyr: Halvard Eide har fått gamalt geologisk utstyr frå mellom anna geologen Johann Heim. Foto: Johan Behrentz

Det er allereie klart at det nye Valldal Hotell skal smykke inngangspartiet sitt med steinar og fotografi frå samlinga.

– Vi har vore heldige som etter avtale med Halvard skal få nytte oss av noko av samlinga. Vi har sett interiørarkitekt Liv Anne Øverås i gang med å designe ei utstilling, og det eg har sett til no er flott, seier investor Erik Berg, som også står bak hotellkjeda Classic Norway.

– Vi vil syne noko av geologien som finst i området, og slik sett høver utstilling som hand i hanske for oss. Eg vonar også at det kan bli eit fint utstillingsvindauge for den store steinsamlinga, som skal få plass i Norddal ein stad, seier Berg,

Halvard Eide reknar med at samlinga til saman veg 5–6 tonn, og han er i dialog med Norddal kommune og idealistar i kommunen der om kor materialet kan høve best.

Glad ordførar

Ordførar Arne Sandnes i Norddal seier til Sunnmørsposten at dette er ei fantastisk samling.

– Eg er veldig glad for at Halvard vil plassere ho i Norddal. Eg har vore på synfaring, og vi held jamleg kontakt. Samlinga passer godt inn i Norddal kommune, som er verdsarvfjord og har ein spanande geologi.

Samlokalisering

– Kor kan ein tenkje seg eit slikt «laboratorium» kan plasserast?

– Eg er open for alt, men vi må finne eit konsept og ei organisering som vil bere seg økonomisk. Ei samlokalisering kan vere ei løysing. Ulike stader er blitt drøfta, både Norddal-bygda, Tafjord og gruvene ved Svarthamar har vore på tale. Vi jobbar no med lokaliseringa og vil trekke inn ulik kompetanse. Eg vonar vi kan finne ei løysing i løpet av hausten eller til våren, seier ordførar Arne Sandnes.