Bemerkninger til Sunnmørspostens kommentar om cruiseturisme.

Havnefogd Ole Christian Fiskaa svarer kulturredaktør Kristin Knudsens kommentar om cruise-bonanza.

FORNØYD: Ole Christian Fiskaa, havnefogd i Ålesundregionens Havnevesen, gleder seg over at utbedringen blir en realitet.   Foto: Staale Wattø

Meninger

I en rapport fra Vestlandsforskning; «Sustainable cruises: Understanding and optimizing people, planet and profit», fra 2019, fastslås det at medieoppslagene om cruisenæringen er preget av udokumenterte påstander og subjektive oppfatninger. Journalist Kristin Knudsens kommentar i Sunnmørsposten lørdag, kan dessverre også oppleves slik. Kommentaren kan skape et bilde av ukontrollert kaos, med bruk av uttrykk som «bonanza», «eksplosiv økning», «invaderende og forurensende» og «får det ikke helt til». Beskrivelsen av situasjonen ved Rutebilstasjonen stemmer nok for 2017, men med godt utførte tiltak, så er beskrivelsen uriktig for 2018. Referansen til Sjøfartsdirektoratets forskrift for verdensarvfjordene, er ikke relevant for Ålesund.

Kommentar:

Venter på cruise-bonanza

Neste år kan det komme 460.000 cruisepassasjerer til Ålesund. Hvor mange turister tåler vi, egentlig?


Cruisesesongen 2018 var en suksess for Ålesund. Suksess kommer sjelden av seg selv, og i Ålesund er den et resultat av god planlegging og godt samarbeid mellom mange involverte, som alle i større eller mindre grad har sitt levebrød knyttet opp mot cruisenæringen. I tillegg bidrar Ålesund kommune i betydelig grad i planleggingsarbeidet.

Knudsens kommentar skaper et upresist bilde av situasjonen når hun oppgir økningen som et tall, uten å beskrive hva tallene betyr. Anløpstallene som oppgis er heller ikke korrekte. Dette er uheldig, og kan bidra til å skape uro eller negative oppfatninger. Det stemmer heller ikke at Ålesund er 3. største cruisehavn.

Det er ikke overraskende at Sunnmørsposten mangler presis kunnskap om tallene, ettersom de ikke oppsøker kilden til denne informasjonen. Det er uheldig at Sunnmørsposten for andre gang i 2019 publiserer faktafeil vedrørende cruise, med årsak i at de ikke sjekker kilden. Det er knapt en måned siden at vi fikk beklagelse fra vaktsjefen, etter at vi tok kontakt med bakgrunn i at Sunnmørsposten presenterte feil tall i et stort oppslag.

Dersom Sunnmørsposten hadde kontaktet ÅRH, ville vi kunne bidratt med informasjon som kunne skapt et riktigere bilde. ÅRH er den eneste som har oppdatert informasjon om dette.

ÅRH kunne nok vært mer aktiv med å informere om at vi utøver regulering når det gjelder cruiseturisme i Ålesund. Vi kunne informert om at vi har redusert kaikapasitet til cruise i forhold til 2018, slik at vi neppe vil oppleve dager som 8. Juni 2018, som Knutsen refererer til i illustrasjonen sin, da vi fikk 12.000 passasjerer i land, samtidig. Denne dagen forløp imidlertid problemfritt, uten annen negativ tilbakemelding enn fra 1 akterutseilt passasjer, som fikk noen ekstra timer i Ålesund. Det var ingen negative kommentarer knyttet til trengsel eller køer, hverken i trafikken eller ved attraksjoner. At vi unngikk problemer denne dagen skyldes god planlegging, godt arbeid og stå-på-humør hos mange involverte.

Når det gjelder for øvrig turisme, kjenner vi imidlertid ikke til at det gjøres hverken tiltak eller vurderinger om regulering, selv om cruiseturistene utgjør et klart mindretall.

For 2019, så har ÅRH allerede avvist mer enn 20 cruiseskip, som har anmodet om å få anløpe Ålesund. Dette med bakgrunn i at vi ikke har kapasitet.

De avviste skipene for 2019, så langt, utgjør et tapt omsetningspotensiale på mer enn 30 millioner kroner for sunnmørsk næringsliv, i tillegg til at det i betydelig grad ville kunne bidratt til å finansiere havneinfrastruktur. ÅRH mener at vi bør ha fokus på hvordan vi kan utnytte disse mulighetene, veksten i markedet, i stedet for å la dem seile forbi. Kanskje kan vi utnytte eller utvikle anløpskapasitet andre steder i regionen, i Giske, Sula eller Haram, for å spre trafikken?

Transportøkonomisk institutt sin  ferske rapport; «Cruisetrafikk til norske havner: Oversikt historie, prognoser», tegner et bilde av kontrollert vekst for Ålesund, med et potensiale som er bedre enn for de fleste andre destinasjoner i Norge.

ÅRH er opptatt av å legge forholdene til rette for at det sunnmørsk næringsliv skal få  anledning til å utnytte det markedspotensialet som cruisenæringen skaper. Ålesund er en av få byer i verden som kan smykke seg med å kunne utnytte cruisenæringen hele vegen fra skipstegnebordet, via verftsnæringen og til å kunne ta imot de ferdige skipene, fulle av kjøpelystne og opplevelsessultne passasjerer.

ÅRH har de siste 3 årene arbeidet målrettet med å utvide cruisesongen, både for å skape bedre potensiale for lokalt næringsliv, og for å skape finansielt grunnlag for nødvendig fornyelse av havneinfrastrukturen i Ålesund. Vi ser nå at arbeidet bærer frukter.

Prognosene for 2019 og 2020 viser, som Knudsen skriver, en betydelig økning samlet for året, men den viser også en reduksjon av toppene. De travleste dagene i 2019 og 2020 har 30% færre passasjerer enn toppdagen i 2018. Dette tallet er viktig i forhold til risiko for opplevd trengsel, for eksempel.

Målet for ÅRH er gode opplevelser for befolkningen, turistene, lokalt næringsliv og rederiene.

Svingninger vil vi nok alltid oppleve, men de høgeste toppene har ÅRH allerede tatt grep for å unngå.