Leserinnlegg:

«Forslaget til budsjett for Ålesund»

Hvem har mesteparten av skylden for at nye Ålesund kommune balanserer på en knivsegg mellom å havne på Robek-listen kontra økonomisk sjølstyre?

Ansvar: «Nå bør de valgte politikere vise seg sitt ansvar verdig og utøve den makt og tillit som de er gitt gjennom å bli valgt. Det er politikerne som skal styre og ikke administrasjonen», skriver forfatteren av innlegget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Meninger

I Sunnmørsposten 16. og 17. oktober framkommer det forslag om utsettelser av helt nødvendige oppgraderinger/nybygging av skolebygg til budsjettet for år 2023. I budsjettforslaget for 2021 framkommer også nedleggelser av barnehager. På Skodje må skolebarn flytte fra brakke til brakke. Hva er det som foregår i kommunen? Har vi ikke en kompetent ledelse?

Årsaken er, blir det sagt, at det ikke er rom for dette i budsjettet for 2021. Men i 2023 da skal solen atter skinne over befolkningen i Ålesund kommune. Blir det solskinn?


Investeringer i Ålesund kommune:

Utsetter bygging av skoler, idrettshall og badeanlegg

Ny skole på Eidet og Hessa, Skodje ungdomsskule - og boliger for utviklingshemmede og vanskeligstilte - er blant prosjektene som skyves ut i tid i Ålesund kommune.


Her framkommer det at pengene må prioriteres til bruk for «Sørsiden Utvikling», som etter kommunedirektør Eidsviks mening er viktigst. Skal vi oppfatte Astrid Eidsvik dit hen at dette arbeidet er viktigere for kommunens innbyggere enn skolebygg og utdanning for våre barns fremtid!

Det framkommer også opplysning fra styrelederen i Ålesund Kommunale Eiendom, Henriette Bryn (AP) at «gamle Ålesund kommune har investert tungt i Sørsiden Utvikling», og må derfor få lov til å fortsette å investere i dette prosjektet. Har hun ennå ikke oppdaget at Ålesund kommune er sammenslått med fire andre kommuner?

En må også spørre seg om, hva har skjedd på sørsiden av byen? Hva er utbygd utenom en kaiforlengelse av Storneskaia. Hva er det de store pengene som er investert så tungt i «Sørsiden Utvikling» blitt brukt til?

Etter at sammenslåingen har det ikke vært snakk om annet enn innsparinger og hvor mye en må skjære ned på aktivitetene i kommunen, aktiviteter som før sammenslåingen kunne opprettholdes i landkommunene, Haram, Sandøy, Ørskog og Skodje, og stort sett drives innenfor budsjett, uten overskridelser av nevneverdig karakter.

Nå innføres det også eiendomsskatt i de tidligere kommuner som før ikke hadde, med 2 promille. Hva blir neste trinn, er det en økning av satsen for eiendomsskatt?


Her er forslaget om eiendomsskatt

16. Eigedomsskatt.

 • Det skal i 2021 skrivast ut eigedomsskatt på fast eigedom i heile Ålesund kommune, etter utskrivingsalternativ i eigedomsskattelova § 3 a.
 • Ein overgangsperiode for å samordna eigedomsskatten – i praksis skattesatsane - skal gjelde berre for eigedomsskatteåret 2021 (jf. eigedomsskattelova § 13 tredje leden ellevte og tolvte punktum).
 • Eigedomsskattegrunnlaget/takstar i 2021:
  • Dei kommunale takstane/eigedomsskattegrunnlaga samordnas slik at fast, skattepliktig eigedom i områda Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog har med verknad frå 2021 blitt verdsett etter det verdsettelsestidspunktet (år 2015) og etter dei takseringsretningsliner (med mindre justeringar) som har vore nytta for eigedom i området gamle Ålesund.
  • For kategorien bustader vert Skatteetaten sitt formuegrunnlag nytta som verdsettelsesmetode.
 • Målet er at skattesats for all fast eigedom skal vere 2 promille i 2022. Følgande skattesatsar skal nyttast i 2021:
  • All fast eigedom i gamle Ålesund og Skodje skal ha skattesats 2 promille (uendra frå 2020).
  • Hittil skattlagde eigedomar i Sandøy (jf. eigedomsskattelova § 3 g) skal ha skattesats 2 promille (uendra frå 2020). Dei eigedomar som skattleggas for fyrste gong i Sandøy (energianlegg og næringseigedomar) skal også ha ein sats på 2 promille (jf. eigedomsskattelova § 13 tredje leden tredje punktum).
  • Fast eigedom i områda Haram og Ørskog skal ha ein sats på 2 promille, med unntak av bebygde bustad- og fritidseigedomar som skal ha 1 promille (jf. § 13 fyrste og andre leden).
 • Det skal skrivas ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre sjudelar i 2021. Dette gjeld berre for gamle Ålesund kommune (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
 • Eigedomsskatten skal betalast i to terminar, og vil i 2021 bli belasta med ein halvpart kvar høvesvis på termin 3 og 4. Kommunale avgifter skal betalast i 4 terminar.


Fritak:


I følgje eigedomsskattelova § 7. kan kommunestyret frita mellom anna desse eigedomane heilt eller delvis:


 • §7a) Eigedom åt stiftinga eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
 • §7b) Bygning som har historisk verde.


Det vert lagt til grunn at kommunestyret ynskjer å vidareføre fritak etter eigedomsskattelovas §7a og b). Det vert lagt fram eigen sak for kommunestyret om dette.


 • §7c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen var ferdig. Formannskapet eller utval som nemnt i kommunelovens §5-7, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.


Det vert lagt til grunn at kommunestyret vidarefører at fritak etter §7c skal gjelde i 2 år frå den tida bygningen vart ferdig, slik det vart praktisert i tidlegare Ålesund kommune. Fritak i 2021 gjeld for nye bustadar som er tatt i bruk i 2019 og 2020.Ja hvem har skylda for den dårlige økonomien i Nye Ålesund?

Alle vet at gamle Ålesund kommune har hatt sine opphold på Robek-listen. Vi vet også at når en havner der, er det stort sett på grunn av manglende styring av økonomien og bruk av mer penger enn en har tilgjengelig. Administrasjonen og den politiske ledelse er her de hovedansvarlige av den daglige drift av en kommune. Har de den nødvendige kompetanse til å ivareta de store oppgavene?

Nå bør de valgte politikere vise seg sitt ansvar verdig og utøve den makt og tillit som de er gitt gjennom å bli valgt. Det er politikerne som skal styre og ikke administrasjonen. Administrasjonen skal utføre de oppgaver som de blir pålagt å utføre ihh til de politisk vedtatte retningslinjer og ikke etter sitt eget forgodtbefinnende.

Så hvem har skyld i den dårlige økonomien i Nye Ålesund kommune? Svaret er gitt helt fra sammenslåingen var et faktum.

Fredd Eldnor Nilsen
Skodje

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no