Lesarinnlegg:

«Ope spørsmål til Sylvi Listhaug (Frp)»

Forsking: Runde Miljøsenter.  Foto: Knut Arne Aarset

Meninger

4. juli i år deltok Sylvi Listhaug og underteikna på eit arrangement i regi av Runde mot Havsul 1. Vi var begge klare på at dette prosjektet ikkje må få forlenga konsesjon, mellom anna av omsyn til fisk, fugl og økologien i havet utanfor Runde.

Skal vi greie å stanse dette, trengst det meir kunnskap.


Strandryddeveka 2020:

Poserte i plast frå fjøra: – Det er ikkje søppel, det er ressursar

Mellom 5. og 20. september gjekk Strandryddeveka av stabelen. Laurdag var det den offisielle strandryddedagen, som blei feira på ein litt annleis måte på Runde.


Ein av institusjonane som har best best føresetnader for å forske på dette, og formidle resultata dei kjem fram til, er Runde miljøsenter. I framlegget frå regjeringa til statsbudsjett for 2021 er det sett av 3,4 mill. kr. til senteret, til vidare forsking på sjøfugl.

Dersom dei dyktige forskarane skal få høve til skaffe meir kunnskap også om andre deler av kystøkologien, trengst det meir pengar.


Dei elskar fuglefjellet og skal protestere mot havvind-prosjekt

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.


Vil Sylvi Listhaug, som medlem i Finanskomiteen, vere med på eit framlegg frå SV på Stortinget om å utvide denne ramma med 1,6 mill. kr i 2021?

Ingrid Opedal
Miljøpolitisk kontakt i Møre og Romsdal SV

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no