Brev til Ålesund kommune om budsjettkutt ved Spjelkavik barneskole:

«Vi frykter for utbrente lærere, lærerflukt og dårlig rekruttering. Vi frykter også for et dårlig undervisningstilbud.»

Stor: Spjelkavik barneskole er den største barneskolen i Ålesund, med 650 elever.   Foto: Marius Simensen

Meninger

Klubbstyret i Utdanningsforbundet ved Spjelkavik Barneskole er svært bekymret for den økonomiske situasjonen ved skolen. Vi ser ikke at det kan skjæres ned mer på budsjettet uten at det vil få alvorlige konsekvenser for arbeidsforholdene til de ansatte og undervisningstilbudet for elevene ved skolen.


Ingen særbehandling av Spjelkavik ungdomsskole:

Denne skolen mangler lærere, men får ikke spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger: – Må fordele ressursene rettferdig

Spjelkavik ungdomsskole oppfyller ikke lærernormen, men kan ikke vente seg noen spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger.


Spjelkavik barneskole er den største barneskolen i Ålesund kommune med 650 elever. De får i budsjettet for 2021 69.401 kr pr elev. De små skolene får til sammenligning et betydelig større beløp, noen også 5 – 6 ganger så høyt. Slik klubbstyret ser det, kan dagens fordelingsnøkkel umulig gi en rettferdig fordeling av midlene utfra reelle behov på den enkelte skole. Så store forskjeller innenfor samme kommune fremstår som urimelig og uforståelig.

Er det riktig at de små skolene skal gi et bedre tilbud til sine elever enn de store?

Alle skolene i Ålesund kommune er pålagt å gå gjennom et kurs i «Skolemiljø og krenkelser». Dette er viktig i forhold til avdekking og forebygging av mobbing og uønsket atferd. Når det blir store klasser på 25 – 29 elever, blir det vanskeligere for lærere å avdekke slike forhold.


Skolenes landforbund:

LO-forbund krever tilsyn av Ålesund kommune

Skolenes landsforbund ber Fylkesmannen føre tilsyn på om lærernormen er brutt i Ålesund kommune.


Det finnes 9a-saker på alle skoler, men utfordringene vokser med store klasser og høyt elevtall på skolen. Flere elever på vår skole har en sakkyndig vurdering der det blir anbefalt timer med miljøterapeut. For mange av disse elevene gjelder det atferdsproblem. Disse elevene får ikke nok timer i forhold til den sakkyndiges vurderingen. Når elever med atferdsproblem ikke får den tette oppfølgingen de trenger, får dette konsekvenser også for de andre elevene i klassen.

Nye kutt: Synnøve Tynes og Knut Andre Vikås, tillitsvalgte ved Spjelkavik barneskole er bekymret for hvordan budsjettkutt vil ramme lærere og elever.  Foto: Marius SimensenElever kan bli redde for å være på skolen fordi de opplever skolehverdagen som utrygg og uforutsigbar.

Det blir snakket mye om tidlig innsats både faglig og sosialt. Vi kan ikke se at budsjettet har rammefaktorer som gjør dette mulig. Dette vanskeliggjør arbeidet med forebyggende innsats ovenfor de elevene som trenger det mest. Vi får ikke avdekket behov og hjulpet elevene slik vi ønsker, og det kan få store konsekvenser for videre skolegang. Hvis vi får muligheten som lærere til følge opp tidlig innsats, kan vi forhindre at noen får behov for spesialundervisning på grunn av atferd eller faglig utfordringer senere.

Vi ser også at skolen ikke har ressurser nok til å gi elevene den spesialpedagogiske opplæringen de har fått etter sakkyndig vurdering fra PPT. Elever blir satt sammen i grupper på tvers av klasser, på tvers av trinn og med svært ulike behov.


Bekymra foreldre til Spjelkavik-elever:

Vurderer å be om tilsyn

– Vi forstår at alle skolene i Ålesund vil bli ramma av budsjettkuttene, men vi frykter at det vil gå mest ut over elevene på vår skole.


Lærernormen sier at det skal være en lærer pr. 15 elever i 1. – 4. klasse og en lærer pr. 20 elever i 5. – 10. klasse. På papiret oppfyller Spjelkavik Barneskole lærernormen pr i dag. Vi kan ikke se at skolen skal klare å oppfylle lærernormen ved ytterligere budsjettkutt.

Lærerne ved Spjelkavik barneskole har allerede strukket seg langt for å hjelpe til med den trange økonomien. Det har vært en utbredt ordning at korttidsfravær løses ved sammenslåing av klasser eller fordeling av elever i parallellklasser på trinnet. På den måten har skolen spart penger og ikke synliggjort et reelt vikarbehov. I slike situasjoner er det nok av eksempler på at lærernormen ikke har vært overholdt. Vi mener at vi har strukket oss langt.

De lærerne som er på jobb gjør sitt beste, men går hjem etter endt arbeidsdag med en følelse av utilstrekkelighet. Vi mener at den dårlige økonomien går utover lærernes profesjonalitet. Det er viktig med nok voksne på skolen, både lærere, assistenter og miljøterapeuter.


Oversikt: Så mye må skolene kutte

Totalt skal skolene spare 58 millioner. Slik er kuttene foreslått fordelt mellom skolene i Ålesund kommune.


Slike arbeidsforhold over tid skaper slitasje blant de ansatte. Dette preger dagens arbeidsmiljø. Det er utmattende og hele tiden jobbe under stram økonomi, og Spjelkavik barneskole har i flere år vært i en slik situasjon. En ytterligere innstramming oppleves helt urimelig. I år sponser FAU 30 kr pr elev til juleverksted. Er det slik Ålesund kommune ønsker å fremstå? Sett i lys av dette blir de nye topplønningene i Nye Ålesund kommune særdeles umusikalske. Hvorfor er det alltid nederst på virksomhetsnivå de største kuttene skal gjøres?

Medlemmene i klubbstyret har alle lang erfaring som lærere, både i Ålesund kommune og andre kommuner. Vi har aldri opplevd så trange kår som nå. Vi frykter for utbrente lærere, lærerflukt og dårlig rekruttering under slike vilkår. Vi frykter også for et dårlig undervisningstilbud, ikke minst i forhold til de elevene som trenger det mest. Med begrunnelser som fremkommer i dette skrivet, ber vi kommuneadministrasjonen gjøre en ny vurdering av budsjettet for Spjelkavik barneskole for kommende budsjettår.

Vi avventer svar på dette brevet.


Den største ungdomsskolen i Ålesund mangler allerede flere lærere - nå må de kutte enda mer

Spjelkavik ungdomsskole ligger allerede 4,9 stillinger under lærernormen. Nå må de kutte over fem millioner kroner til. Det får både rektoren og de tillitsvalgte til å slå alarm.