La meg først slå fast at dette har ikke vært behandlet i Møre og Romsdal Arbeiderparti, så langt undertegnede vet. Om det uformelt har vært drøftet har jeg ingen kunnskap om.

Rent politisk er det mye som skiller Høyre og Arbeiderpartiet. Det er også saker Arbeiderpartiet har et behov for å tydeligere vise forskjellen mellom mitt parti Arbeiderpartiet og Høyre, dette både på landsplan, i fylket og lokalt.

Hvis det er slik det er antydet at det er politiske grunner til å samarbeide, så må det behandles både i organer i Møre og Romsdal Arbeiderparti og til velgerne før valg etter min mening. Det har ennå ikke skjedd når det gjelder f.eks. representantskap eller årsmøte i Møre og Romsdal Arbeiderparti. Heller ikke styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti har behandlet eller vedtatt et slikt samarbeid.

Det er flere grunner til at jeg er skeptisk til et politisk samarbeid med Høyre både på landsplan, i fylket og i kommuner. Det kan være noen som har innvendingen at mitt eget kommuneparti, Kristiansund, har et samarbeid med Høyre. Det er et rent valgteknisk samarbeid. Det eneste politiske i den avtalen er at man sammen skal sikre å vedta et budsjett i kommunen. Dette har fungert sammen med alle de andre samarbeidspartiene. Det har ført til at vedtatte budsjett er et minste felles multiplum for alle de samarbeidende partiene. Alle har måttet gi og ta.

Høyre har gitt seg på noen av sine kjernesaker og det samme har Arbeiderpartiet og de andre samarbeidspartiene. Om det i neste kommunestyreperiode er aktuelt med et slikt valgteknisk samarbeid er ikke drøftet i mitt parti.

Hvilke politiske saker gjør det vanskelig for meg å gå inn for et formelt politisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre:

• På landsplan peker spesielt to saker seg ut. Forskjellen i skattepolitikk. Hvor det er utenkelig å samarbeide og gi etter for Høyres skattelette for de rikeste. Også i saker som handler om ansattes rettigheter i arbeidslivet gjør et slikt samarbeid umulig etter min mening.

Jeg vil også tilføye at Ap tydeligere må vise forskjell på distriktspolitikk. Spesielt når det gjelder sentralisering. Frivillighet når det gjelder kommunesammenslåinger og å slå sammen regioner er eksempler på dette. Det finnes flere saker.

• I fylket mener jeg at saka som blir omtalt, skolestruktur, er en sak som bør være et skille. Jeg vil ikke nødvendigvis verne alle skoler og linjer, men det må være et mål å fortsatt ha en klart desentralisert videregående skole. Jeg mener også det er tydelig at Arbeiderpartiet i den siste perioden har vært tydelig på at Nordmøre nå må prioriteres. Dette må fortsette i neste periode.

• I kommunen vil jeg spesielt peke på en sak. Viljen til å privatisere. For eksempel renovasjon og etter hvert kan skoler også være et tema. Det samme må gjelde innen omsorg og barnehagesektoren.

Vi trenger ikke privatisering utover det som er gjort i dag. Det er også kjent at Høyre ønsker en høgere takt i lavere kommunale avgifter. Grunnen til at Arbeiderpartiet bremser her er selvfølgelig kommunens tjenestetilbud til hver enkelt innbygger. Vi har store utfordringer og står foran viktige investeringer både innen skolesektor og helse/omsorg. Dette blir vanskelig hvis kommunens inntekter faller vesentlig etter min mening.

Det finnes også en politisk dimensjon i dette. Våre kjernevelgere er så langt jeg ser ikke enige i et slikt samarbeid. La meg peke på Nordmøre. Et område som langt ifra kan sies å være et område Høyre står sterkt. Det ligger i ryggmargen til Nordmøringen kan det se ut til. Ikke en eneste ordfører fra Høyre på Nordmøre forteller noe om det.

La meg nå gjøre klart. Ap har ikke vedtatt et samarbeid med Høyre på fylkesplan. Det må i så fall gjøres i formelle partiorgan. Noe slik er ikke opp til en eller en håndfull personer å vedta. Jeg vet ikke engang at noen har tenkt og snakket om muligheten.

Dette gjør også at det jeg som står bak dette leserinnlegget heller ikke har noe formelt vedtak bak meg. Jeg vet heller ikke om det i det hele tatt kommer noe slikt forslag fra noen. Det jeg påpeker at jeg er sterkt skeptisk til et slikt samarbeid, eller for å være tydeligere. Dette er noe jeg i dag uttrykker motstand mot.