De tallene som har vært på bordet som forslag i Styringsgruppa for bypakke Ålesund er rett og slett for store. Og planene for ambisiøse.

Man har snakket om 1.700 kroner som «tenkt tall» for maksimal kostnad for privatbiler, pr. måned.

Det vil si 20.000 kroner for ett år – vel å merke netto kroner. Det vil med andre ord bety at for de som har ei årslønn på 360.000 kroner, så forsvinner ei heil månedslønn i bompenger.

(Teksten fortsetter under bildet)

foto

Det er altfor mye for altfor mange både «gamle» og «nye» ålesundere. Og vi ønsker ikke at en familie med moderat inntekt, men med stort behov for bilkjøring for å få de daglige gjøremålene til å henge sammen, skal måtte si til sine barn at:

«Dessverre, men vi har ikke råd til å kjøre Ola på trening i Turnforeninga, Eva til svømmetrening og Kari på Kulturskolen fordi det blir altfor mye bompenger å betale.»

17 prosent økning

Når så administrasjonen (av bypakken) legger inn i det såkalte «Faglig grunnlag» 70 passeringer av bomstasjoner som tak pr. måned, mens løftet fra politikerne har vært maksimalt 60 betalinger – en økning på 17 prosent(!) – da er «taket nådd» også for mitt vedkommende!

Jeg minnes ei episode fra mitt siste besøk i London, blant annet sammen med min engelske svigersønn. Vi gikk rundt på de velkjente adressene i sentrum, og jeg måtte skryte at bilparken i England.

Det ene «gliset» etter det andre, og gjennomsnittstandarden var skikkelig bra. Da så godeste Richard på meg og sa: «Vet du ikke hvorfor? Du må betale så mye for å kjøre inn i London sentrum, at bare de rikeste har råd. De samme som har råd til disse fine bilene!»

Slik ønsker ingen at det skal være i Ålesund!

Halvparten består

Å ha høye ambisjoner på vegne av byen og omland med hensyn til gode transportårer, er vel og bra. Både privatpersoner og næringsliv trenger og ønsker god og effektiv trafikkavvikling.

Et minimum av handlingskraft blant lokalpolitikerne er nå endelig – etter 50–60 år – med på å realisere ny Lerstadveg. I tillegg er det for mitt vedkommende ikke snakk om å være med på noen bypakke for Ålesund uten at Brosundtunnel er med.

Den nye og utvidede E39 fra Vegsundbrua til Breivika var kostnadsberegnet til 2,8 milliard, derav 1 milliard kroner fra staten via Nasjonal transportplan (NTP).

Seinere er det blitt nevnt tre milliard kroner, og nå de siste par månedene er det kommet fram at ikke engang Statens vegvesen sjøl tror at denne økonomiske rammen holder.

Ikke har de bestemt hvilket alternativ de vil skal velges: Lang tunnel fra Blindheimsbreivika og nordover, eller utvidelse til fire kjørebaner langs dagens vegtrasé, over blant annet Sandingane, som bystyret klart ikke ønsker. Og ikke vet de (SVV) hva som blir prisen – bare at den vil bli høyere enn 3 milliard kroner.

Ut av bypakken

Med alle disse usikkerhetsmomentene så ønsker jeg å ta heile dette prosjektet ut av bypakken! Så får tida vise hva og når ting faller på plass i de kommende årene – og til hvilken pris.

Noen andre forhold bør også kunne endres når vi nå ønsker å redusere bypakkeforslaget:

• Langt bedre trafikksikkerhet langs fylkesvegen på Blindheim/Puskhola, bør vurderes tatt inn.

• Å ha 275 millioner avsatt til bru over Brosundet er egentlig mest infrastruktur på sydsida av sentrum, og kan reduseres med stort beløp. Resten må plasseres der det hører hjemme, som del av sydsideplanene og dermed inkludert i det som vanligvis heter som rekkefølgebestemmelsene her.

• Nye bom på blant annet på Taftasundbrua, for å dempe uønsket sterk trafikk gjennom Stette og over Ellingsøya.

• Mens bomstasjonene på Klipra og Ysteneset bør utgå for å legge bedre til rette for en bedre sentrumsutvikling, som alle sier de «heier på».

Så håper og jobber vi for raskest mulig å få på plass en GPS-basert veiprising – eventuelt med Ålesund som pilotprosjekt. Først da får vi et rettferdig betalingssystem.

At SINTEF og Transportøkonomisk Institutt (TØI) har invitert Ålesund kommune inn i et forskningsprosjekt i så henseende, viser at vårt sterke ønske om slik betalingsordning i stedet for ved urettferdig plasserte bomstasjoner, er blitt lagt merke til også utenfor bygrensen!

Start i 2021

Bompenger diskuteres nær sagt i alle kanaler og på alle kafeer i disse dager. De fleste ønsker bedre veier, men synes «ekstraskatten» som bompengene representerer, egentlig er noe stort og usosialt herk.

Kommende måned skal de folkevalgte i Ålesund diskutere og forhåpentligvis vedta forslag til endelig bypakke, før det går til videre behandling i fylkestinget. Og deretter sendes dokumentene videre til departementet, og ender kanskje i Stortinget, hvis ministeren finner det rett. Om et par år!

Inntil så skjer blir det ingen bompenger å betale i Ålesund. Men fra en eller annen gang i 2021 vil dette fenomenet trolig komme her også – og da er det viktig at vi setter tæring etter næring.

Det er kommunens innbyggere og næringsliv sine penger som skal betale gildet. I et omfang som er tålelig!