Det har i lengre tid pågått en «stillingskrig» mellom Møreakse (MA) og Romsdalaksen (RA) i de fleste medier om hva som er beste løsningen for Møre og Romsdal. Flere «eksperter» har uttalt seg. Det gjelder i hovedsak kostnader, kjøreavstander, reisetider, fartsgrenser, undersjøisk tunnel, bruløsninger o.s.v, og ingen er lenger i tvil om at begge løsningene er «byggbare».

Har ikke skjønt alt

Det har nå toppet seg med daglig leder i Møreaksen AS som påberoper seg å være den med det mest saklige og konstruktive budskap. Men, det ser ikke ut til at han har skjønt at Hordfast over Bjørnafjorden er en helt annen flytebruløsning enn det som er lansert med Romsdalsaksen. Vi kan nevne at RA har halve stålvekta, er innaskjærs, har ikke samme kompleksiteten som Bjørnafjorden med skråstagbru med seilingshøyde 45m – og som lander på en firefelts flytebru. Derfor er RA langt rimeligere enn Bjørnafjorden pr. meter.

Unnlater å si ting

Han nevner ikke alle tilslutningsveiene som kreves for MA, han skryter av fire-felt til Otrøya, men sier ikke at undersjøisk tunnel og bru må være overdimensjonert pga. sikkerhetskrav, og ikke pga. behovet. Her snakker vi om ti-gangen i forhold til dagens behov.

Han nevner ikke at planen er å sluse E39 rett gjennom bypakken i Molde med seks rundkjøringer og snitthastighet rundt 30–40 km/t og dertil enda høgere bompengekostnader for E39. Heller ikke alle enkeltløpede tunnelene mellom Ålesund–Molde med hastighet på 80 km/t og forbikjøring forbudt. Nærmere 40 min. i tunnel planlegges det med for denne strekningen. Espeland snakker aldri om drift, vedlikehold og rehabiliteringskostnadene som ifølge SVV sine beregninger som er benyttet for Nordøyvegen, vil beløpe seg til kr 500.000,- ekstra pr. dag for MA i forhold til RA. Selve fjordkryssingen sier Espeland er kostnadsberegnet til kr 14,4 mrd. for MA. Fjordkryssingen for RA er kostnadsberegnet til kr 10,5 mrd. En innsparing på 4 mrd. bare der, før man har fått anledning til å jobbe ned kostnadene som MA har gjort.

Størst samfunnsnytte

Alt tyder på at Romsdalsaksen er den rimeligste og beste fjordkryssingen, med størst samfunnsnytte og mest nytte for folk flest. Kostnadsberegningene er verifisert av fagfolk og tredjepart med lang erfaring og kompetanse. Det som nå savnes, er en skikkelig utredning av Romsdalsaksen der man får belyst alle sider for begge alternativene fra upartiske faginstanser, og som en nødvendig kvalitetssikring før man setter i gang et samferdselsprosjekt til 40 mrd. kroner.

Denne kvalitetssikringen kjemper MA imot med alle midler–er det noe de ønsker å skjule? Nasjonale føringer, overordnede tanker for M & R, miljø og myke trafikanter, prissatte og ikke prissatte konsekvenser, næringsutvikling, gjenbruk av eksisterende veier- spesielt Eksportvegen E136, og hva folket ønsker må være noen av de viktigste parameterne.