Hvor ellers enn til havlandet som har hentet navnet fra havet, mæri, Møre? Hvor ellers enn til regionen som gjennom alle tider har høstet mer fra den blå åkeren enn fra landjorda? Hvor ellers enn til stedet som er selve porten til havrommet?

Regjeringen har i stortingsmelding nr. 18 om «Berekraftige byar og sterke distrikt» som ble lagt fram i fjor, varslet utflytting av statlige arbeidsplasser. To av kriteriene som skal ligge til grunn når de vurderer hvor de skal flytte arbeidsplassene, er tilgang på kompetent arbeidskraft lokalt og samspillsgevinster med andre fagmiljø.

Og det er da Ålesundregionen – der havrommet i høyeste grad også er til stede på land, er skreddersydd til å ta imot et nasjonalt ressurssenter for havromsnæringer.

Vi skaper framtida

Havlandet Sunnmøre byr på et unikt nettverk av kunnskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner innen et verdensledende mangfold av næringer knyttet til havrommet. Det spenner fra børstemakk til autonome skip. Her er sveiseroboter og de beste forskerhodene. Vi utforsker fiskens minste molekyler og kjenner Atlanterhavet som vår egen bukselomme.

Det er bredden og mangfoldet innen både marine og maritime næringer som gjør oss unike. Her har vi kraft og kunnskap til å gjennomføre både det blå og det grønne skiftet.

I tillegg har vi en egalitær og anti-autoritær kultur med klare og tydelige beskjeder mellom de som arbeider i – og de som leverer utstyr til, næringene. Det gir press på innovasjon og drivende konkurransekraft. Og når disse mekanismene igjen møter utdanningsinstitusjoner og formelle forskermiljø, da skaper vi framtida.

Et unikt havland

Sunnmøringen har en kultur for næringsliv som forskere kaller regionkonvergent. Det beskriver det vi er kjente for: En holdning som er spesiell for Sunnmøre. Man konkurrerer når man må, og samarbeider når man kan. Til det beste for regionen. Det viser igjen på Campus Ålesund der en rekke aktører fra marine og maritime næringer er samla. Her er Norsk Maritimt Kompetansesenter som gir rom for et maritim klyngeprogram med global status, GCE Blue Maritime, her er den nasjonale klyngen, Blue Legasea, her er forskningsmiljø knyttet til både offentlige institusjoner og bedrifter. Og rett over vegen ligger NTNU Ålesund, som blant annet er med på alle Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon innen maritim sektor.

Vi har også gode erfaringer med å være vertskap for Kystverket. Flyttingen fra Oslo til Ålesund var omdiskutert, men tiden har vist at Sunnmøre er stort nok til å tilby nok kompetente arbeidstakere – og at Ålesundregionen også er stor og attraktiv nok til at du får tilflytting av arbeidstakere til Kystverket.

Sunnmøre vil gi nasjonal vekst

Ålesundregionen har en kultur, en kunnskap og et næringsliv som vil gi Innovasjon Norge et fortrinn når det skal satses på verdiskaping fra havrommet. Her er komplette klynger og sterke verdikjeder. Ved å bygge videre på det Sunnmøre allerede har i havlandet og i havrommet, vil etableringen av en slik havromssatsing også bidra til nasjonal vekst.

Alle gode krefter, i politikken og næringslivet, må nå gå sammen om å gi denne skuta god bør slik at det nasjonale ressurssenteret for utvikling av havromsnæringer blir lagt til Innovasjon Norge Møre og Romsdal i Ålesund.

Vi, ordførerne i Region Ålesund, gleder oss over fylkesrådmannens tilråding til regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylke. Vi forventer at fylkespolitikerne ser nytten av å få det nasjonale senteret hit og jobber videre med saka. Men vi utfordrer også Mørebenken, næringsliv og organisasjoner til å gripe fatt i denne saka. For å få mest effekt av ressurssenteret for utvikling av havromsnæringer, til det beste for hele landet, må det legges til havlandet Sunnmøre. Hvor ellers?