Fornybare energikilder i perspektiv

Norges årlige produksjon av fossil olje og gass tilsvarer en energi på omkring 2000 terawatt-timer (TWh).

1 TWh er et enormt stort tall, det tilsvarer det årlige forbruket av elektrisk energi i nye Ålesund kommune.

Den desidert største fornybare energikilden i dette landet, er vannkraften. Årsproduksjonen i Norge er på 143 TWh. Av dette går en netto eksport til utlandet på ca. 10 TWh.

Årsproduksjonen av vindenergi i Norge er på omkring 2.5 TWh. De største vindgeneratorene som installeres i Norge i dag, har en normal årsproduksjon av elektrisk energi på omkring 10 gigawatt-timer (GWh), som er lik med 0.01 TWh.

Fagmiljøet ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU har beregnet at fornying og moderat utbygging av eksisterende vannkraftverk, kan gi en ekstra årlig produksjon på mer enn 30 TWh elektrisk energi. Norges vassdrags- og energidirektorat har gjort et mer konservativt overslag på 6–7 TWh. Det skyldes ulik vektlegging av konsekvensene ved utbygging/fornying.

På grunnlag av tallene ovenfor kan man gjøre seg noen enkle betraktninger.

  • For å erstatte en mulig fornying og moderat utbygging ny vannkraften, trengs det minst 3000 vinddrevne generatorer. Dette er store installasjoner med tilsvarende inngrep i landskapet. Den politiske siden ved denne saken kan virke merkelig. Mens vindenergi subsidieres stort, legges det ekstra effektskatt på ny vannkraft.

  • For å erstatte den norske produksjonen av fossil energi, trengs det langt flere vindgeneratorer enn det er mulig å plassere langs vår kyst og nære havområder. Leseren kan selv regne ut antallet.

Når den fossile energiproduksjonen nå fases ut, vil den rike verden radikalt og dramatisk måtte legge om sitt forbruksmønster. Det vil mest ligne en permanent korona-tilstand.

Det fins en alternativ energikilde av samme størrelse som den fossile. Det er atomenergi. Da frigjør man atomenes bindingsenergi med enorme energimengder som resultat.

Vi vet at denne energiproduksjonen også medfører store ulemper, men den påvirker ikke klimaet. Dessuten er dette en kjent teknologi som kan gjøres sikker og optimal. Den kan være et steg på veien mot fusjonsenergi, solens egen energikilde.

Webjørn RekdalsbakkenProgramansvarlig for elektrostudieneNTNU Ålesund

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no