Transportetatene og Nye Veier AS har levert innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er i lokale media framstilt som at Nye Veier AS har kommet med «tøff» og «kraftig» kritikk av utredningene Statens vegvesen har gjort.

Vegvesenet er enig med Nye Veier AS i at verden har endret seg på flere områder siden konseptvalgutredningen (KVU) ble laget. Nye bestillinger fra Samferdselsdepartementet gjør at Statens vegvesen nå skal gjøre nye vurderinger av E39 Ålesund-Molde.

Samferdselsdepartementet bestemte i 2010 at hovedmålet for E39 gjennom hele Møre og Romsdal var et transportsystem som var effektivt, tilgjengelig og pålitelig og som ivaretar behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Det valgte konseptet knytter de store bo- og arbeidsmarkedene sammen og legger samtidig til rette for en effektiv langtransport.

Dette ble også bekreftet i den eksterne kvalitetssikringen som ble gjort på vegne av Finansdepartementet.

Mye er forandret siden Statens vegvesen la fram KVU for E39 i Møre og Romsdal i 2011. Vi har blant annet fått elektriske og kanskje snart autonome ferjer, teknologien for lange bruer er mye mer utviklet, det er bestemt en ny sykehusstruktur og byene er i enda større grad vekstmotorer for befolkings- og samfunnsutvikling.

Der er også mye som ikke er forandret: Møre og Romsdal er fortsatt et av de største fylkene innen fastlandseksport, og vi har en spredt bebyggelse og topografi som gjør det vanskelig å skape sterke bo- og arbeidsmarkeder.

Vegvesenet har tidligere hatt i oppdrag å kun jobbe med de konseptene som har vært vedtatt – det er også bare det vi har fått bevilgning til. Nå har vi fått oppdrag om å vurdere om det er løsninger utenfor den vedtatte løsning som kan øke nytten eller redusere kostnadene. Denne endringen gjelder for alle prosjekter i hele landet.

Vegvesenet holder derfor på med en vurdering av om blant annet teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at det kan være aktuelt med andre løsninger. Vi ser på løsninger innenfor vedtatt konsept eller om det er andre konsepter som kan ha høyere nytte og lavere kostnader. Vurderingene vil hovedsakelig se på disse fem alternativene:

Innenfor vedtatt konsept:

  • Vegstandard (antall kjørefelt og hastighet)

  • Flytebru og hengebru mellom Vik og Otrøya

  • Tunnel mellom Vik og Otrøya med ett løp med krabbefelt i begge retninger og rømningsveg

Alternative konsept:

  • Annen trasé (Romsdalsaksen)

  • Høyfrekvent ferjetilbud Molde-Vestnes

Vegvesenet vil bruke kompetansen i hele organisasjonen, og benytte standard modeller og beregningsverktøy. Vurderingene skal være ferdig i løpet av november.

Det er tre mulige utfall av de vurderingene som nå gjøres:

  • Beholde vedtatt konsept

  • Bruke nye løsninger innen vedtatt konsept

  • Bruke den som grunnlag for eventuelt å vurdere behov for ny KVU som vil ta opp hele konseptvalget, ikke bare selve fjordkryssingen

Vegvesenet kan ikke bestemme å legge bort det vedtatte konseptet basert på denne vurderingen. Det er en beslutning som gjøres av Samferdselsdepartementet.

Kjetil StrandRegionvegsjef, Statens vegvesen Region midt

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no