Det er grunn til uro og handling når direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Pål Molander, viser til at hele 35% av sykefraværet i Norge skyldes forhold på arbeidsplassen.

Molander viser til at kostnadene ved et ikke-gunstig arbeidsmiljø beregnes til ca. 75. milliarder kroner pr. år, dette på tross av et ellers godt regulert og velfungerende arbeidsliv.

Utenforskap

Viktig faktakunnskap og statistikk om sykefravær, arbeidsmiljø- og helsetilstand, og frafall i ulike yrker og bransjer finnes lett tilgjengelig og godt dokumentert på www.stami.noa.no (nettsiden til norsk overvåkning av arbeidsmiljø og helse).

Det meste av fremtidig utenforskap og uføre starter med en sykmelding.

Kan vi få samfunnsdebatten om sykefraværet i Norge til å omhandle forebyggende arbeidsmiljø og nærvær, direkte relatert til den enkelte arbeidsplass?

Høyere sysselsetting, inkludering og redusert frafall er et felles ansvar i norsk arbeidsliv.

Behov for ny HMS-satsing

Solveig Osborg Ose fra SINTEF dokumenterte overbevisende innsikt om behovet for ny helse, miljø og sikkerhets-satsning (HMS-arbeid) på IA-konferansen i regi av NAV Arbeidslivssenter på Parken Kulturhus i Ålesund 27. januar i år.

Hennes forskning viser særlig grunn til bekymring for yrkene der ansatte jobber tett med - eller for andre mennesker. Det å jobbe med mennesker fremheves oftest som svært givende og meningsfylt arbeid. Osborg Ose viser imidlertid at det også kan knyttes utfordringer til arbeid som i stor grad påvirkes av relasjonelle og emosjonelle forhold.

Samarbeid, dialog og kommunikasjon kan være krevende ferdigheter og en slitasjefaktor. Dagens helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) er i hovedsak rettet mot skjerming av farer ved skade/ulykke/død.

Årsaken til dette er at HMS-arbeidet i stor grad er adoptert fra bygg og anlegg, industri og petroleumssektor. Mange helseutfordringer tilskrives imidlertid «akkumulerte belastninger», altså mellom-menneskelige forhold og psykososiale faktorer som har påvirket den ansattes helse over tid. Herunder nevnes at muskel, skjelett og lettere psykiske lidelser representerer over 60% av alt sykefravær i Norge.

Partssamarbeid

Norsk arbeidslivstradisjon er basert på samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud (partssamarbeid). Dette samarbeidet er en forutsetning for å lykkes med et lavere arbeidsrelatert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid). Ledere, tillitsvalgte og verneombud har de viktigste rollene i IA-arbeidet.

Historien viser oss at det er to hovedgevinster ved dette: arbeidsmiljøfordelen og produktivitetsfordelen. Partssamarbeid og IA-arbeid, utover lovpålagt tariff og avtaleverk, kan bidra til mangfold, utvikling og nyskaping på arbeidsplassen.

Den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting, produktivitet, omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. I Norge arbeider de fleste under gode og forsvarlige arbeidsforhold. Et arbeidsrelatert sykefravær på 35% representerer likevel en stor felles utfordring og er en viktig del av den offentlige debatten, og et tema på arbeidsplassen.

Forpliktende

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen 2019-2021) forplikter ledere, tillitsvalgte og verneombud til å jobbe systematisk med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og reduksjon av sykefravær. Innsatsen gjelder alle bedrifter og arbeidsplasser i Norge.

Vi kan ikke slå oss til ro med et arbeidsrelatert sykefravær på 35% i et av verdens beste arbeidsliv.

NAV arbeidslivssenter ønsker å bidra til forskningsbasert kunnskap om forebyggende arbeidsmiljø og sykefravær knyttet opp mot eksisterende og ny HMS-satsning.

Vi er spesielt opptatt av å bistå partene i de bedriftene og bransjene som strever med høyt sykefravær. Dette som sentral og viktig felles nasjonal innsats for et enda bedre norsk arbeidsliv. I tillegg til å opprettholde gode velferdstjenester og motvirke sosial uro gjennom utjevning av økte forskjeller i samfunnet.

Det er derfor avgjørende å flytte samfunnsdebatten og innsatsen for et godt forebyggende arbeidsmiljø og sykefravær til konkret refleksjon og handling på den enkelte arbeidsplass. Målsetning for et mer inkluderende arbeidsliv er å hindre utstøting, frafall og ivareta mangfold og høy sysselsetting.

Grethe Skog,NAV Arbeidslivssenter, Avdeling Sunnmøre

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no