Kommentar

«Flyttestraumen vi ikkje klarer å snu»

Framleis er det vekst i folketalet i Møre og Romsdal, men det er berre så vidt. I lang tid har vi hatt eit stort flyttetap av 20-åringar, og dette held fram.

Reiser Dei utanlandske gjestearbeidarane reiser ikkje heim, men til ein betre arbeidsmarknad på Austlandet – same vegen som svært mange av ungdommen frå nordvest drar.  Foto: Johan Behrentz

No er det berre ein auke i talet på flyktningar som bidrar til at vi framleis har ein betydeleg netto utanlands tilflytting

Kommentar

Når vi likevel har hatt ein svak auke i folketalet så langt, så er det fordi vi har hatt stor arbeidsinnvandring. Ein kraftig vekst i maritim næring har vore den store drivkrafta.