Møre og Romsdal er i ferd med å ta på seg tunge for- pliktelser som må finansieres. Ikke minst betyr bygginga av Nordøyvegen at den fylkes-kommunale skuta blir tungt lasta med gjeld. Allerede nå er Møre og Romsdal nær en pallplass målt i gjeld per innbygger.

Etter at Nordøyvegen og Sørsidabygget i Ålesund er finansiert, kan fylket komme til å kjempe om førsteplassen. Norgesmesterskapet i fylkes- kommunal gjeld er ikke nødvendigvis noe å trakte etter.

Stor gjeld

Lånegjelda til Møre og Romsdal fylkeskommune var ved forrige årsskifte på rundt 4,3 milliarder. I seg sjøl er det spennende nok. Stiger lånerenta med to prosentpoeng, øker fylkeskommunens finanskostnader med rundt 85 millioner kroner årlig.

Allerede vedtatte nye låneopptak øker denne risikoen. Nordøyvegen ble vedtatt tidligere i år, og går gjennom i Stortinget denne uka. I går gjorde fylkestinget vedtak om Sørsidabygget i Ålesund til en kostnad på rundt 440 millioner kroner.

Om få år vil fylkeskommunens gjeld raskt passere sju milliarder, og innen 2022 kan den stå på 7,7 milliarder. Da begynner det å bli tøffe tak, særlig dersom vi skulle stå overfor et omslag i norsk økonomi, med påfølgende renteøkninger.

Bekymra

Fylkesrådmannen er bekymra. Allerede nå gjør gjelda det vanskelig å styre den fylkeskommunale skuta, og ripa ligger farefullt nær hav- flata. De kommende åra er det heller ikke utsikter til å kunne sette av særlig med fonds- reserver. Til det er drifts- resultatene, både dagens og de kommende, for svake.

Fylkeskommunens handlingsrom er altså allerede lite, og bedre blir det ikke av at det ikke er rom for å bygge opp en buffer for trangere tider. Det skal ikke store stormen til før det blir trøbbel.

Uten en tilstrekkelig buffer til å møte et uvær med, er tjenestekutt og et langvarig medlemskap i Robek den eneste utvegen om det blåser opp. Ikke noe av dette er en bagatell.

Videregående skoler

Kutt i tjenestetilbudet vil gå rett på tilbudet i de videregående skolene. Dagens skolestruktur kan komme i spill. De minste distriktsskolene kan komme til å leve farlig. Bredden i fagtilbudet ved skolene vil bli mindre og vegforfallet vil bli større. Framtidige investeringer i veger og videregående skoler må utsettes på ubestemt tid.

Når det blir invitert til fest, blir den som står i døra og presenterer regninga før velkomstdrinken er servert, sjelden populær. Heller ikke fylkesrådmannen har høstet bare ros for sine advarsler om den fylkeskommunale gjeldsutviklinga.

Dessverre ser det ikke ut til at det er siste gangen han kommer til å måtte gjenta disse advarslene. For fylkesrådmannen er det en mager trøst at han en dag får rett. Det gjør verken at det blir kjekkere å være fylkesrådmann, politiker eller innbygger i Møre og Romsdal.