Kampen mot kriminalitet i arbeidslivet

«Kommunen må vise muskler»

Ved å bruke innkjøpsmakten og stille krav ved offentlige anbud har de en enorm mulighet til å jobbe for et mer seriøst arbeidsliv.

Stor makt: NHO mener norske kommuner må bruke sin innkjøpsmakt sterkere i kampen mot arbeidslivskriminalitet.  Foto:

Ofte må private leverandører til det offentlige selv drive etterforskning fordi det offentliges kontrollmekanismer ikke fungerer godt nok

Torill Ytreberg

Torill Ytreberg 

Kronikk

Hvert år svindles samfunnet for 28 milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet. Dette er rett og slett et ran av fellesskapets skattepenger. Pengene kunne i stedet blitt brukt på skoler, sykehjem og veier.

I tillegg betyr det en urettferdig konkurransevridning der de seriøse virksomhetene i næringslivet blir taperne.

Blant NHOs medlemsbedrifter i Møre og Romsdal svarer sju av ti bedriftsledere at konkurranse fra useriøse aktører er et stort problem. Jo mindre bedriftene er, dess verre oppleves utfordringen.

Arbeidslivskriminalitet skaper også store vansker for arbeidstakere som blir utnyttet og det fører til press på velferdsordningene i samfunnet.

NHO er bekymret for konsekvensene dette har for bedriftene, samfunnet og for velferdsstaten.


Næringslivets nyttårsønske for nye Ålesund:

«Full fart framover – sammen!»

 

Offentlig makt

Offentlig sektor – stat, fylker og kommuner – kjøper varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner i året. Dermed har de mulighet og makt til å begrense - og ofte sette en stopper for - mange av de kriminelle aktørene.

NHO mener at denne innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet.

Slik kriminalitet får konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker som kan miste jobben i konkurranse mot kriminelle og for den lille håndverksbedriften på hjørnet som ikke får oppdrag.

Ofte må private leverandører til det offentlige selv drive etterforskning fordi det offentliges kontrollmekanismer ikke fungerer godt nok.

Mer kompetanse

Offentlige virksomheter har et særlig ansvar for å sikre at kontrakter inngås med seriøse aktører. Kompetansen blant offentlige innkjøpere må heves. Spesielt viktig er dette i mindre kommuner, der det er satt av færre øremerkede midler til dette arbeidet.

Et viktig virkemiddel er å benytte mulighetene i regelverket for offentlige anskaffelser.

Det er full anledning til å avvise leverandører som opptrer i strid med viktige seriøsitetskrav.

For å kunne gjøre det, må både offentlige og private aktører ta et klart standpunkt om at man ikke ønsker arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser.

Man må stille krav og la kvalitet bety mer enn kun pris. Og innsatsen må rettes der risikoen er størst og man må gå konkret til verks.

Kontrollene må gjennomføres der risikoen er høyest.

Offentlige innkjøpere har enkel tilgang til digital sanntidsinformasjon for å kontrollere at leverandører til det offentlige faktisk betaler skatt og merverdiavgift.

NHO mener også at terskelverdien for offentlige anskaffelser må senkes slik at mindre bedrifter får lettere tilgang til markedet.

I påvente av dette ønsker vi at det utarbeides en enkel anbudsportal, en såkalt Lille-Doffin for anskaffelser med lav terskelverdi.

Samarbeid

NHO vil gjerne bidra regionalt, med seminarer og diskusjoner, om hvordan det offentlige kan gjennomføre innkjøp som ekskluderer kriminelle slik at seriøse virksomheter, både store og små, får slippe til.

Ansvaret og nøkkelen til løsningen ligger hos hver enkelt kommune hver gang det gjøres innkjøp og ved senere oppfølging. NHO ønsker seg politikere som prioriterer dette høyt.

Vi er klar til å være med på et dugnadsløft. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er en kamp for et sunt næringsliv med trygge arbeidsplasser.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!