Kronikk:

Fortsatt ferje, vesentleg betre «effekt» enn Møreaksen

I absolutt alle rapportar og vurderingar som eg har sett, absolutt alt som Møreaksen AS også har lest, kjem fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ut med den definitivt beste «effekten», og, sannsynlegvis er Romsdalsaksen også godt med i « finalen»!

Betre enn Møreaksen?: Vestnes - Molde ferja "Fannefjord" slipper på land biler og passasjerer ved Molde ferjekai   Foto: Staale Wattø

Kronikk

I eit innlegg frå Møresksen AS, kan vi lese at Romsdal regionråd ROR liksom hadde fått eit eller anna «frå oven» , ein rapport som nesten vart oppfatta som eit under.

Ein rapport som ingen før hadde sett, og som sjølvsagt STVV region midt som ivrar for Møreaksen, fyrst skulle leggje fram for regionrådet og Helge Orten og co, ikkje til Samferdselsdepartementet, eller til Samferdselsministeren, neida, sjølvsagt til ROR og Møreaksen AS slik at dei fyrst skulle få muligheita til å spreie mest mulig «tåkeinfo» før fakta kom på bordet til dei som faktisk skulle ha dette.

Gammalt nytt

I rapporten som eg omsiders fekk fatt i, ein rapport som SKAL leverast til departement og statsråden, måtte ein jammen ha utruleg god fantasi for å kunne meine at dette var noko anna enn gammalt nytt, og verken ei forvridd og aldeles meiningslaus framføring frå både den eine og den andre, endrar ikkje mi eller andre si oppfatning i saka ang Møreaksen.

Når eg las utkastet til rapport, så kan ein raskt kunne lese at rapporten i hovudsak kun omfattar trafikkprognoser, som sjølvsagt berre er «synsing» meir enn fakta.: «Korleis gratis ferjer kvar 15 minutt over Romsdalsfjorden i kombinasjon med utbetring av vegane på landsida, skal kunne bli dårlegare trafikkmessig enn Møreaksen, må ein jaggu ha god fantasi for å påstå»

Raskare

Med ferjer kvar 15 minutt vil både ein med vanleg bil , og uansett alle vogntog kome raskare over fjorden enn via Møreaksen, og i dette tilfellet heilt gratis. Trenger verken vere «rakettforsker» eller noko anna for å kunne forstå dette.

Med ferjer som skal gå no på 30 min over fjorden og overfartstid i framtida som skal utgreiast heilt ned mot 20 minutt, forstår alle at dette er det raskaste, billigaste, tryggaste og mest miljøvenlege alternativet med best «effekt» for alle.

Fastlandssamband er sjølvsagt bra, men då må Romsdalsaksen utgreiast seriøst og skikkeleg, slik at ein slepp å «tvinge» framtidig E-39 gjennom Molde, og uansett må flytebruer nyttast uansett trasévalg.

Fantastisk for fylket

Alle andre grafar om mulig framtidig trafikk i rapporten viser null komma null ang verken ,miljøeffekt, samfunnseffekt, økonomi/ kostnadsvurdering og samfunnssikkerheit.

Ein kan ivertfall konkludere med at: Vil fergeavgang med 15 minutters mellomrom gi vesentlig betre økonomisk og miljømessig effekt som Møreaksen? Svaret er JA! Vil fergeavgang med 5 minutters mellomrom gi vesentlig betre økonomisk og miljømessig effekt som Møreaksen? Svaret er definitivt JA ! Vil fergeavgang med 15 minutters mellomrom kombinert med full utbygging av veiene på land mellom fergene gi vesentlig betre økonomisk og miljømessig effekt enn Møreaksen? Svaret er så inderleg høgt og tydeleg JA ! * Vil gratis ferge med 15 minutters mellomrom kombinert med full utbygging av veiene på land mellom fergene gi vesentlig betre økonomisk og miljømessig effekt enn Møreaksen? Svaret er JA, og dette ville verte fantastisk for alle i heile fylket !

Er det verkeleg rart at underteikna og andre ikkje har tillit til at dei i STVV som ihuga arbeider for Møreaksen , at dei skal på ein habil måte kunne utgreie Romsdalsaksen? Er det absolutt nokon som meiner at dette er rart?

Eg trudde faktisk at STVV region midt sine oppdragsgjevarar var Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Samferdselsministeren?

Men Ok, vi har god tid til å utgreie både ferjer, og Romsdalsaksen, for der finnast ikkje verken ramme eller grunnlag i noko statsbudsjett i lengre framtid, som kan leggje inn fleire titals milliard kr til eit slikt vegprosjekt.

Einaste farbare alternativet er at Nye Veier AS får vegstrekningane Ålesund- Oppland grense og Ålesund- Molde inn i sin portefølje, « dei kjem til å bygge vegsystema, smartare, billigare, tryggare og med ny miljøteknologi, som også heldigvis vil medføre at lobbyselskapet Møreaksen AS blir lagt ned tvert»

Fylkeskommunen skal spare pengar og kutte i blant anna vidaregåande skule. Fylket kan då berre gå ut av selskapet Møreaksen AS, så har dei frigitt dei 7 402 500 kr som fylket har i aksjekapital her.