Kronikk

«Etter korona trenger næringslivet flere folk»

Koronapandemien har ført til en stor økning i ledigheten i Møre og Romsdal. Men, når dette er over vil rekruttering av nye medarbeidere igjen bli en utfordring for næringslivet i fylket vårt.

Året vi nettopp har lagt bak oss viser med all tydelighet hvor fort verden kan endres.

Under oljekrisen (2014–2017) var på det meste 5 093 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. I februar i fjor meldte vi om 2 922 helt arbeidsledige. Da hadde vi hatt en sammenhengende nedgang i ledigheten siden januar 2017, og det var gode jobbmuligheter for de fleste.


Nav: 3.300 flere arbeidssøkere den siste uken

Den siste uken er det registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en økning på 3.300 fra uken før.


Så, i løpet av noen dramatiske uker i mars ble situasjonen brått snudd på hodet.

Regjeringen og kommunene satte i verk flere tiltak for å begrense smittespredningen. Samfunnet ble stengt ned, noe som førte til en stor økning av arbeidsledige, spesielt fra bransjer innen reiseliv og transport, hotell- og restaurant. Ved utgangen av måneden var det 13 874 helt ledige arbeidssøkere i fylket, noe som utgjorde 10 prosent av arbeidsstyrken. Denne store økningen i ledigheten kom i hovedsak som følge av permitteringer.Selv om mange av de permitterte nå er tilbake i jobb var det 19. januar fortsatt registrert 4 894 helt ledige arbeidssøkere i fylket vårt. Etter hvert som smittesituasjonen tillater en gjenåpning av samfunnet venter vi at ledigheten vil gå ytterligere ned.

Men, selv om mye blir bedre enn nå, vil ikke alt bli som det var.

Økt omstillingstakt har vært et vesentlig trekk i samfunnet de seneste årene. Pandemien ser ut til å forsterke dette. Teknologiutviklingen gjør at folk må oppdatere kompetansen sin oftere, eller de må skifte jobb. Digitalisering gjør flere bransjer mer konkurranseutsatt, noe som naturligvis gir muligheter. Samtidig kan ansatte, spesielt i lavtlønnede yrker, bli mer sårbare.

Det siste året har vi endret våre vaner og vi gjør andre valg. Vi reiser mindre, ikke bare fordi vi ikke kan, men også fordi vi har erfart at vi ikke behøver å reise like mye. Mange gjøremål kan løses med digitale kanaler. Vi holder møter, kurs, løser jobboppdrag og handler via nettet. Både offentlige og private virksomheter har blitt mer digitaliserte som en direkte følge av pandemien. Endringer har blitt framskyndet på grunn av krisen, og noen vil bli med oss videre.Selv om vi det siste året har opplevd perioder med unormal høy arbeidsledighet vil forhåpentlig de fleste av de permitterte komme tilbake til arbeidsplassen sin. En del vil kunne fortsette i samme yrke, om enn hos en ny arbeidsgiver. Så må vi regne med at noen må omstille seg til nye yrker. For det finnes ledige jobber. Faktisk registrerte vi over 15 400 utlyste stillinger i Møre og Romsdal i 2020.

Selv om dette er ca. 1 100 færre enn året før, har det altså vært betydelig etterspørsel rundt om i fylket vårt. Særlig ser vi at den delen av industrien som retter seg mot private husholdninger har hatt en stor vekst i andre halvår 2020. Også dagligvarehandelen har gått veldig bra.

På litt lenger sikt tror vi etterspørselen etter arbeidskraft vil ta seg opp igjen. Både teknologien og de andre trendene vil skape mange nye jobber. Aldringen av befolkningen tilsier ytterligere mangel på arbeidskraft, spesielt i distriktene. NHOs siste beregninger viser at vi trenger 250.000 nye jobber fram mot 2030, vel å merke dersom vi skal kunne opprettholde det velferdsnivået vi har i dag. Men mange av de nye jobbene vil komme i andre næringer og yrker enn de som forsvinner.


Jørgen (24) mista jobben: – Sjølvsagt ikkje kjekt

Tre tilsette ved flyplassen er oppsagde, og blant dei er Jørgen Røsvik. Tillitsvald seier fleire fryktar sparken.


En viktig oppgave for oss i NAV er å bidra til å lette disse omstillingene, både for den enkelte og for bedriftene. Til dette bruker vi vår kunnskap om arbeidsmarkedet og om arbeidsinkludering. Om lag 1 100 av dem som nå er helt ledige i Møre og Romsdal er under 30 år. Dette er for oss en prioritert gruppe. Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere som skal rekruttere nye medarbeidere til sammen med oss å gi disse muligheter til å komme inn i arbeidslivet.

Til deg som er ledig, og usikker på framtiden, er mitt råd å benytte anledningen til å ta utdanning og utvide din kompetanse. Da blir du mer attraktiv for våre arbeidsgivere. For Møre og Romsdal trenger deg i årene som kommer!


Kronikk

«Reiselivet på Vestlandet kommer tilbake – enda sterkere og mer bærekraftig»

Reiselivet er i krise og har mistet 20 milliarder i omsetning i 2020. Hvilket reiseliv vil vi ha når verden gradvis normaliseres og folk igjen begynner å reise?Permitterte lærlinger får avslag på dagpenger:

– Er der en dag vi lærlinger må stå sammen, så er det i dag

Salah Jafri (20) er en av flere permitterte lærlinger som har fått avslag på dagpenger. Han forstår ikke hvorfor NAV ikke følger regjeringens vedtekter i den midlertidige ordninga for lærlinger under koronapandemien.22 prosent færre konkurser i fylket

163 bedrifter i Møre og Romsdal gikk konkurs i 2020. Det er en nedgang på 22 prosent fra året før.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!