Aksjon: Fra aksjonen i Vegsundet mot kloakkrenseanleggsplaner på Kvasneset over sundet bak.  Foto: Staale Wattø

Kronikk av Håvard Vollset Lien

«Avløpsrenseanlegg på Kvasneset – hvorfor er folk bekymret?»

Det utredes nå et mulig felles avløpsrenseanlegg for 70 000 personer for Ålesund og Sula kommuner, med plassering på Kvasnes i Sula kommune.

Folk i lokalmiljøet er bekymret for plasseringen, noe som førte til at det ble innsendt et innbyggerinitiativ til Ålesund kommune i januar i år, om å få utredet alternative plasseringer. En slik utredning er ikke utført tidligere. Dette ble behandlet i Ålesund kommunestyre 18. februar, og ble der nedstemt. Politikerne ønsker å vente resultatet fra forprosjektet foreligger før de vil ta stilling til eventuelle andre alternativer. Men hvorfor er folk så bekymret?

Folk er bekymret for fjordens miljøtilstand og livskvaliteten ved sitt eget hjem. Ordføreren i Sula uttalte i en avisartikkel i vinter at «mange bekymrer seg for mye». Men innbyggernes bekymring er ikke en irrasjonell frykt slik ordføreren indikerer. Den er basert på tydelige uoverensstemmelser i den dokumentasjonen som har blitt lagt frem i prosjektet.

Etter at de to endelige rapportene fra Rådgivende biologer AS var lagt frem i januar, uttalte ordføreren i Sula kommune at strømningene i fjorden var «gode». Så er spørsmålet: Hva er «gode strømninger» i dette tilfellet? Det kan vi blant annet lese ut fra marinbiolog Jarle Molværs rapporter og presentasjoner gjort på oppdrag for Sula kommune tilbake i 2017–18. Han beskriver der at det grunnleggende prinsippet er at utslippet «innlagres», noe som betyr at det blandes med sjøvannet dypere nede i sjøen og ikke kommer til havoverflaten.

Figuren til venstre i bildet i denne kronikken er tatt fra hans rapport og viser dette prinsippet. Rapportene som nå foreligger er basert på strømningsmålingene gjort i deler av 2019 og deler av 2020, og viser en helt annen situasjon. Figuren til høyre i bildet er tatt fra rapport 3281 fra Rådgivende biologer, og viser utslippet slik de har modellert det i vinterhalvåret. Bildet viser tydelig at innlagringen ikke forekommer i særlig grad, men at utslippet kommer helt opp til overflaten og sprer seg der. Rapporten beskriver at utslippet «sprer seg i hovedsak østover og vestover langs land». Når man ser på forskjellen på de to figurene blir det veldig uforståelig at noen i det hele tatt kan kalle strømningene for gode.


Kronikk

«Framtidas løysing for både menneske og miljø»

Både Borgundfjordtorsken og Statsforvaltaren vil ha reinare fjordar rundt Sula og Ålesund. Og det kan ikkje utsettast stort lenger. Spørsmålet er korleis vi skal gjere det?


En av elementene som skaper usikkerhet og bekymring, er at rapportene som legges frem viser så radikalt forskjellige resultater sammenlignet med det som lå til grunn for vedtaket om å starte forprosjektet for et felles avløpsrenseanlegg på Kvasnes.

Videre er det påfallende at Rådgivende biologer skriver i sin rapport at de har hatt tekniske problemer med sitt måleutstyr, slik at de ikke har strømningsmålinger fra vintermånedene i perioden 11. november – 26. mars. Dette er sentral informasjon når man skal vurdere rapportens pålitelighet og relevans. Likevel har de utelatt å nevne dette i rapportens sammendrag. Mange politikere og saksbehandlere leser bare sammendraget i en rapport fordi tiden ikke strekker til, og går derfor glipp av denne helt sentrale opplysningen.

Disse betydelige avvikene gjør folk i nærområdet bekymret, noe som bekreftes av at mer enn 1500 innbyggere i Indre Borgund bydel har signert på innbyggerinitiativet. Videre ødelegger det tilliten til det utredningsarbeidet som blir gjort av kommunens ansatte. Når politikerne i tillegg ikke ønsker å se på alternativer, er det lett å miste tilliten til dem også.


Leserinnlegg av Harald Gjøsund

«Kloakkanlegg på Kvasneset. Kven fant på det?»

Kommunestyret i Ålesund har avvist kravet fra 1500 underskrifter om å utgreie ei alternativ plassering for det planlagte kloakkreinseanlegget på Kvasneset.


I sammendraget i rapportene er konsulentene i Rådgivende biologer verken positive eller negative til utslippet. Men resultatene de legger frem er altså radikalt forskjellige fra de prinsippene som deres bransjekollega Jarle Molvær la frem i 2018. Videre konkluderer de to rapportene fra samme konsulent ulikt om den biologiske påvirkningen av fjorden, og den ene rapporten underkommuniserer at man mangler målinger i den mest kritiske perioden av året. Da forsvinner i tilliten til fagfolkene også.

Er det rart folk blir bekymret, ordfører?

Rensing til tross, dette utslippet har potensial til å gjøre fjordsystemet forurenset fordi utslippspunktet ikke er godt egnet til formålet. Basert på min faglige bakgrunn innenfor hydrodynamikk (strømningslære) så gir disse rapportene grunn til bekymring. Når konsulenten ikke har annet faglig tilsvar enn at «dette ikke endrer konklusjonene», så gjør det at jeg frykter effekten av utslippet enda mer nå enn jeg gjorde før disse rapportene ble lagt frem.


Leserinnlegg

«Kloakkrenseanlegg på Kvasnes og negative konsekvenser»

Vi er mange som lurer på hvorfor all kloakk fra omkring 70000 mennesker skal samles i stedet for å oppgradere eksisterende anlegg, og undres langt mer på stedsvalget med tanke på konsekvensene.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!