UNG: Polaire Bleè på Summer camp 2020 med Soulsession i regi av UNG i Ålesund.  Foto: Foto: Björn Mikael Örtenheim

Kronikk

«Kutt vil føre til alvorlige konsekvenser for ungdommen vår!»

Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å legge ned de siste eksisterende lavterskel ungdomstiltakene drevet av kommunen selv: Kvalen ungdomsklubb på Harøya, «Klubben» på Ørskog, ungdomsklubben på Skodje, Vibes i Spjelkavik, Hub’en, UKM og alle andre arrangementer i regi av Ung i Ålesund.

Det siste året har Ålesund allerede rukket å avvikle Broen (for ungdom som har falt utenfor skole og jobb), SLT-koordinator (lovpålagt samordningsmodell for forebygging av rus og kriminalitet blant ungdom) og Drømmesommer (lavterskel ferietilbud for barn og unge).

I rapporten fra Ungdom og fritid 2020 står det at: «Fritidsklubbenes forankring i det lokale planverket og i kommuneorganisasjonen er avgjørende for hvilke rammebetingelser man har. Det vil alltid være vanskelig å røre ting som er tydelig forankret i et planverk».

Vi tok derfor en titt i Nye Ålesund kommunes overordna folkehelsestrategi for Ålesund kommune av 14.04.21, såkalt «Folkehelsestrategi – God helse for alle» Der står det skrevet innledningsvis at det bor over 1000 barn som vokser opp i familier med lav inntekt i Ålesund. Et av hovedmålene i den splitter nye strategien er at Ålesund kommune skal ha: «helsefremmande, trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge».

Strategiene Ålesund kommune har bestemt seg for å følge for å oppnå dette er:

«Vidareføre eksisterande og utvikle nye tiltak som skal sikre barn og unge sin deltaking i samfunnet uavhengig av økonomiske føresetnader.»

«Følge opp fritidserklæringen og ta i bruk verktøyet ALLE MED»

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31:

«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre».


Leserinnlegg av Torje Aambø

«Kultur og ungdom»

Hei, jeg heter Torje, og hadde det ikke vært for den lokale fritidsklubben min så kunne sikkert 7 år på universiteter og høyskoler fort vært byttet ut med 7 år i fengsel.


ALLEMED er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap, og gir både kommuner og frivillige organisasjoner konkrete verktøy for å bidra til økt deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter.

Fellesverket Dragen og Røde Kors stiller seg bak uttalelsen til kulturkonsulent Karina Sundby ved UNG i Ålesund når hun sier at: «selv om kommunen sin økonomi er skakkjørt, er det ekstremt alvorlig å ta bort lavterskeltilbudet til hundrevis av ungdommer i Ålesund kommune».

Røde Kors var representert ved Håvard Ellingsen, senterleder Fellesverket i Oslo, i den eksterne ekspertgruppen regjeringen satte ned i mars 2021 for å sammenstille tilgjengelig kunnskap om de konsekvenser koronapandemien har hatt for folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen, og foreslå tiltak for å møte de aktuelle utfordringene. Rapporten ble lansert 30. april. Ekspertutvalget peker blant annet på fritidsklubber som et tilbud som må prioriteres. Utvalgsleder og psykolog Peder Kjøs sier til VG ved lansering av rapporten at han mener at fritidsklubbene bør prioriteres høyt.

– Fritidsklubbene er en mellomting mellom et psykisk folkehelsetiltak og et fritidstilbud. Mange sårbare og utsatte ungdommer benytter seg av klubbene, og mange har glede av dem, sier han.


Leserinnlegg av Marta Aspehaug

«Skal kommuneøkonomien nok en gang gå utover ungdommen?»

1. juni fikk jeg vite at Ålesund kommune har foreslått å kutte alle fritids- og kulturtilbud for barn og unge.


Folkehelsemeldingen (2020) beskriver fritidsklubbene som «spydspissen» i det generelle forebyggende arbeidet kommunen gjør overfor ungdom. Fritidsklubbene samarbeider blant annet med frivillige organisasjoner, foreldre, SLT-nettverk, helsesykepleiere og utekontakter. Mange steder er fritidsklubben den eneste offentlige arenaen som er åpen for alle ungdom på fritida, og som legger vekt på aktivitet som ungdommene selv tar initiativ til.

– Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023) forteller oss at etter idretten, utgjør fritidsklubber den største fritidsarenaen for ungdom i Norge. Fritidsklubbene er en arena hvor vi vet at barn og unge med foreldre med lavere sosioøkonomisk bakgrunn deltar i større grad enn for eksempel i idrettsaktiviteter, der det ofte forutsettes stort foreldreengasjement og høye medlemsavgifter. Familier med svak økonomi består ofte av enslige forsørgere, noe som kan påvirke både betalingsevne og foreldres kapasitet til å engasjere seg i barnas fritidsaktiviteter.

Som senterleder på Fellesverket i Ålesund, har jeg i vår fått delta i en ressursgruppe for ungdomskultur i Ålesund, hvor UNG i Ålesund er en viktig pådriver og koordinator fra kommunen. Vi har hatt ukentlige møter, og har sett et stort potensial i å samle kreftene og samarbeide mye mer enn vi gjør i dag.


– Det må være mulig å se at det koster mindre å forebygge enn å reparere

Tirsdag ble det kjent at ungdomsklubbene i Ålesund står i fare for nedleggelse. Ung i Ålesund mener det vil være et gigantisk hopp bakover i samfunnsutviklinga.


Flere har sett behovet for en egen ungdomsstrategi. Som Linda Helleland, tidligere barn og likestillingsminister, sa det så flott i 2019; «Ikke løsrevet som barn i familier, elever, studenter, forbrukere eller i møte med ulike tjenester, men en ungdomssatsing som tar for seg alle sider ved det å være ung i Ålesund». Kjære ordfører, kommunedirektør og politikere i Ålesund, vi er sterkt bekymret for konsekvensene av å kutte i de allerede svært beskjedne midlene (3 million) kommunen har satt av til drift av det kritisk viktige tilbudet til barn og unge som fritidsklubbene representerer. Skal lavterskel ungdomstilbud i Nye Ålesund kommune heretter utelukkende dekkes inn av usikre prosjektmidler?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!