Leder, 5. desember:

Mysteriet med giftig tilsig i Aspevågen må oppklares

Aspevågen i Ålesund er et av de verste områdene i Norge når det gjelder forurensing, og det er påvist store forekomster av kvikksølv og andre miljøgifter.

Forurensning De rødene feltene indikerer at tilstanden er svært alvorlig. Det er behov for nye undersøkelser, fordi det mistenkes at miljøgifter fortsatt lekker ut i fjorden. 

Før en storopprydding kan settes i gang, må man være helt sikker på at tilsiget av miljøgifter er stoppet

Leder

I nesten 40 år er det blitt jakta på kildene til denne forurensinga, men mysteriet er ikke helt løst. Fortsatt er det mistanke om at det lekker giftige stoffer ut i Aspevågen, skrev Sunnmørsposten sist onsdag.

Fylkesmannen pålegger grunneiere på Kvennaneset på Aspøya nye undersøkelser på grunn av høye giftkonsentrasjoner.

Siden 1978 er det gjennomført utallige undersøkelser, og det er skrevet mange rapporter om miljøgiftene i Borgundfjorden, Åsefjorden og ikke minst Aspevågen.

Aspevågen og Steinvågsundet

Frykter miljøgifter fortsatt lekker ut i Aspevågen

Fylkesmannen pålegger grunneiere på Kvennaneset på Aspøya nye undersøkelser grunnet mistanke om fortsatt tilsig av miljøgifter til Aspevågen.


Man antar at mye av forurensinga er knyttet til industri og bruk av stoffer som tidligere var lovlige, men som i dag er forbudt.

Langs Aspevågen og østover mot Volsdalsvågen har det vært flere skipsverft, skraphandlere, fyllplasser og annen industri som kan være opphav til dagens forurensninger.

Ålesund er et prioritert område i regjeringens handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn, og det er planlagt omfattende oppryddingstiltak, med mudring eller tildekking av sjøbunnen i 2018.

Miljøtiltakene vil ta flere år å gjennomføre, og opprydding i Aspevågen er antatt å koste mellom en kvart og en halv milliard kroner. Men før en storopprydding kan settes i gang, må man være helt sikker på at tilsiget av miljøgifter fra land er stoppet. Derfor haster det med å finne ut av dette.

I prøver som ble tatt på Kvennaneset på Aspøya i fjor, ble det påvist forurensning av både kvikksølv, bly og andre farlige stoffer i jord og grunnvann.

Fylkesmannen har konkludert med at høye verdier av miljøgifter i nærheten av sjøen, kan bidra til forurensing av Aspevågen, og krever derfor at grunneiere må gjennomføre nye undersøkelser.

Grunneiere har fått pålegg om å utarbeide en tiltaksplan før utgangen av februar neste år.

Det er i alles interesse at man finner ut av dette. Derfor er det avgjørende at alle som har opplysninger som kan være av interesse, bidrar til oppklaring.