«Må bli et sterkt talerør for de eldre»

Gladnyhet: Regjeringa vil etablere nasjonalt eldreombud i Ålesund. Fra venstre: Dag Olav Tennfjord (H), eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, Frank Sve (Frp) og Randi Walderhaug Frisvoll (KrF).  Foto: Staale Wattø

Leder

I løpet av de kommende tiårene vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Flertallet vil være ressurssterke, leve aktive liv og fortsette å være en ressurs i samfunnet, men behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke.

De fleste får i dag et godt tilbud fra det offentlige, men ikke alle. Enkelte får ikke tjenester som sikrer dem en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Ektepar skilles av det offentlige etter et langt livs samliv, og eldre utsettes for ulovlig tvang og omsorgssvikt.


Nasjonalt eldreombud og senter legges til Ålesund:

– Skal også vise fram at eldre er en ressurs

– Eldreombudet skal være et talerør for de eldre, men det er også viktig å trekker fram at eldre er en viktig ressurs for samfunnet.


Vi må derfor gjøre mer for styrke de eldres rettigheter, sikre et likeverdig helse- og omsorgstilbud og bedre kvaliteten på tjenestene. Etableringen av et eldreombud er et viktig og nødvendig bidrag til dette. At ombudet skal holde til i Ålesund, er i tillegg en bonus i arbeidet for å etablere flere statlige arbeidsplasser og etater i distriktene.

Da eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) kunne slippe gladnyheten i Ålesund fredag, var det et resultat av budsjettforliket med KrF i fjor. Opprinnelig ville regjeringen etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i tilknytning til ett av de regionale pasient- og brukerombudene. Dette møtte motstand, også blant de eksisterende ombudene.


Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund

Regjeringen oppretter et eget ombud som skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov. Eldreombudet blir lokalisert i Ålesund.


Det nye eldreombudet skal etableres etter modell av Barneombudet, og blir det sjette nasjonale ombudet i Norge. Listhaug begrunner lokaliseringen til Ålesund med at det her er et kompetansemiljø både i det offentlige og næringslivet, og at det finnes et godt innovasjonsmiljø som satser på velferdsteknologi.

For Ålesund er etableringen en svært god nyhet. Dette vil styrke kommunens posisjon nasjonalt, og tilfører kommunen samtidig nye statlige kompetansearbeidsplasser. Foreløpig er det ikke kjent hvor mange, men tar vi utgangspunkt i Barneombudets organisasjon, kan det bli snakk om rundt 25 med et driftsbudsjett på omtrent like mange millioner.Norge var først i verden med å etablere Barneombud, ei ordning som har eksistert i nær 40 år. Erfaringene dette har gitt er det nå viktig å bygge på, slik at eldreombudet blir et sjølstendig, sterkt organ med kompetanse, kraft og ikke minst uavhengighet nok til å være den vaktbikkja og talerøret som de eldre trenger.


NTNU skal undersøke bruk av roboter i eldreomsorgen

Arena for Velferdsteknologi i Møre og Romsdal (ALV), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket (USHT) og forskningsmiljøet ved NTNU går sammen om et banebrytende samarbeid.