Sunnmørsposten mener

«Alvorlig mangel på åpenhet»

Saken om sluttavtale til avgått økonomisjef i fylket avslører en alvorlig mangel på åpenhet i fylkesadministrasjonen. Her fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik og fylkesordfører Tove-Lise Torve  Foto: Staale Wattø

Leder

Saken om sluttavtale til avgått økonomisjef i fylket avslører en alvorlig mangel på åpenhet i fylkesadministrasjonen. Måten denne saken er håndtert på er mer kritikkverdig enn selve avtalen.

Da Sunnmørsposten kontaktet fylkeskommunedirektøren med spørsmål om det var inngått en sluttavtale, var svaret ingen kommentar. På spørsmål til fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) om det fra politisk hold ville bli undersøkt om det her var inngått en sluttavtale, var svaret nei, med henvisning til at dette var fylkeskommunedirektørens bord. Da Anders Riise (H) tok opp saken i fylkesutvalget ble møtet lukket, etter krav fra fylkeskommunedirektøren.


Sluttet på dagen i fylkesadministrasjonen:

Økonomisjefen fikk sluttpakke på 900.000 kroner

Willy Sægrov fikk ett års etterlønn da han gikk av på dagen som økonomisjef i fylkeskommunen. Det gir han en sluttpakke verdt 900.000 kroner viser sluttavtalen som Sunnmørsposten har fått innsyn i.


Dette skjedde i en sak der Sivilombudsmannen i 2015 slår fast at offentligheten har krav på innsyn i fratredelsesavtaler. «Det er alminnelig antatt at taushetsplikten for opplysninger som gjelder offentlige arbeidsforhold snevres noe inn ved at det også må tas hensyn til allmennhetens legitime interesse i å få opplysninger om hvordan fellesskapets midler disponeres, og i å kunne gjøre seg kjent med hvordan en tjenestemann utfører sitt arbeid», heter det i en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Innsynskravet er ikke absolutt. Forvaltningsloven viser til at «noen personlige forhold» er taushetsbelagte, men det gjelder ikke de økonomiske rammene for en sluttavtale.


Frp fremmer mistillit mot fylkeskommunedirektøren

Ifølge Frank Sve fremmer Møre og Romsdal Frp sin fylkestingsgruppe mistillitsforslag mot fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.


Dette til tross ble møtet i fylkesutvalget lukket for offentligheten. Hvilken lovhjemmel som ble brukt ble ikke opplyst. Etter alt å dømme var det et brudd på både forvaltningsloven og offentlighetsloven. Dersom det kom fram opplysninger av personlig art så kunne den delen av møtet lukkes, men redegjørelsen om selve avtalen skulle og burde gått for åpne dører.

Så er spørsmålet om dette var et engangstilfelle, eller om dette er uttrykk for en manglende vilje og evne til åpenhet i fylkesadministrasjonen. At fylkesordføreren viser så liten interesse for å få saken opplyst er både bekymringsfullt og uforståelig. Dersom det er slik at en faktisk ønsker åpenhet rundt arbeidet i fylkesadministrasjonen, bør det i hvert fall ligge som et klart krav fra det politiske flertallet. Det har ikke skjedd i denne saken.


Gikk på dagen - fikk sluttpakke

Nektet å informere om sluttpakke i åpent møte

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik nekter å offentligjøre sluttpakken til økonomisjef Willy Sægrov. Fylkesutvalget ble i stedet orientert i et lukket møte.


Sunnmørsposten fikk tilsendt avtalen rett før helga etter at vi hadde sendt en innsynsbegjæring til fylkesadministrasjonen. Heller ikke her klarte fylkesadministrasjonen og holde den tidsfristen som loven setter.

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for at folk skal ha tillit til offentlige etater. Det kan se ut som at fylkesadministrasjonen på dette området har en god del å gå på.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder