Sunnmørsposten meiner:

Kan gi nye priskutt på Møreaksen

På den smale veg: Fleire prosjekt som er under planlegging kan vere aktuelle for den nye vegstandarden, som til dømes E39 Ålesund–Molde, meiner samferdselsminister Knut Arild Hareide   Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Leder

Smalare vegbreidde på nye motorvegar vil bety mykje for svært mange vegprosjekt i Norge. Dette vil kunne kutte kostnadane på svært mange prosjekt.

Slik vil vi både kunne løfte samfunnsnytten på det enkelte prosjektet, få vegmilliardane til å rekke lengre og få realisert fleire nye prosjekt.

I Møre og Romsdal vil dette i første omgang kunne bety billigare firefeltsveg på strekninga mellom Ålesund og Molde.


Regjeringa opnar for å byggje fleire og smalare firefeltsvegar

Regjeringa opnar for bygging av firefelts motorveg på nye strekningar, og for å byggje smalare firefeltsvegar på strekningar der firefeltsveg har vore tillate.


Statens vegvesen sine såkalla vegnormalar engasjerer kanskje først og fremst vegingeniørar på dei aller smalaste vegkonferansane. Dette er likevel dokument som betyr mykje for oss alle.

Heilt sidan den første vegnormalen vart utforma på 60-talet har dette lagt grunnlaget for korleis vegar blir bygde her i landet, med klare krav til alt frå vegbreidde, linjeføring og akseltrykk til skilting og tryggleiksutstyr.

Slik har ein sikra heilskap sjølv om vegnettet er bygd ut stykkevis og delt. Vegnormalane har også vore viktige for arbeidet med trafikktrygging og miljø. På godt og gale har dette også fått økonomiske konsekvensar.


Frp forsvarer smalere motorveier

Frp støtter Statens vegvesen når de åpner for smalere motorveier med 110-grense. Både Trygg Trafikk og KNA mener det blir for farlig.


Fleire har kritisert desse vegnormalane for å vere for lite fleksible, og slik gjere enkelte vegar dyrare enn naudsynt.

Tidlegare samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) ba i 2018 derfor ein ny gjennomgang for korleis vi kan byggje motorvegar. Målet var billegare firefeltsvegar med fartsgrense på 110 km/t i område med moderat trafikkmengd.

Statens vegvesen og Nye veier AS kom opp med løysingar der vegbreidda blir 3 og 4 meter smalare.


Vegvesenet åpner for flere motorveier – foreslår å senke kravene

I dag må veistrekninger ha over 12.000 biler i døgnet før det bygges firefelts motorvei. Vegvesenet vil bygge smalere motorveier og samtidig senke trafikkravet.


På slike vegar kan kostnadane bli redusert med 12–15 prosent.

Etter at Dale og Frp gjekk ut av regjering vart det Knut Arild Hareide (KrF) som fekk ansvaret for å få samferdsle-Norge inn på den smale veg.

Regjeringa opnar no for å byggje ut firefelts vegar på ned mot 19 meter på vegar med mellom 6.000 og 12.000 køyretøy i døgnet. Dette er vegar der det i dag blir bygde to- eller trefelts vegar. For vegar med 12.000 til 20.000 køyretøy i døgnet blir minstebreidda redusert til 20 meter.

I dag er kravet 23 meter uansett.


Nytt veiselskap vil senke veistandarden

Oslo (NTB): Nye Veier lover å bygge langt billigere motorveier enn Statens vegvesen. Blant annet ved å fjerne veibelysning og bygge smalere veier, ifølge Aftenposten


I dag er ny E39 mellom Molde og Ålesund tenkt bygd som to og trefelts veg i første omgang, men planlagt for firefelts veg seinare. Innsparinga her ligg derfor fram i tid. Statens vegvesen – og eventuelt Nye veier AS, kan derimot no vurdere ei smalare bru over Julsundet.

Dette vil løfte samfunnsnytten for Møreaksen og styrke prosjektet i kampen om vegløyvingane.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder