Sunnmørsposten meiner:

«Fortent feiring for Strynefjellsveg»

Trongt: På lange strekningar er tunnelane på dagens veg over Strynefjellet så smale at to breie køyretøy vanskeleg kan møtast.   Foto: Knut Arne Aarset

Leder

Tysdag feira folk og næringsliv i Geiranger, Stryn og Sjåk vedtaket i Stortinget om å ta ny Strynefjellsveg inn i Nasjonal transportplan. Det er ei feiring som endå fleire bør slutte seg til.

Investeringa vil gi heile landsdelen eit løft.

Ny veg mellom Sjåk og Stryn er eit viktig bidrag for å styrke næringsliv og busetnad i Nordfjord og Søre Sunnmøre. Rassikker heilårsveg til Geiranger er avgjerande for å vidareutvikle landsdelen sin viktigaste reiselivsdestinasjon.


Tror på ny tunnel retning Geiranger

Kakefeiring for ny Strynefjellsveg

- En kjempeseier for vår region, sier Ørsta-ordfører Stein Aam. Nå håper reiselivsnæringen og fastboende at statlige rassikringspenger skal sikre heilårsveg fra den nye Strynefjellestunnelen og ned mot Geiranger.


Strynefjellsvegen er den kortaste vegen for transport av varer mellom Søre Sunnmøre og Nordfjord og Austlandet. Vegen er på ingen måte dimensjonert for dagens trafikk og køyretøy.

Det tydelegaste dømet på dette er dei tronge og mørke tunnelane, der det knapt er råd for to vogntog å møte kvarandre på trygt vis. I tillegg har dårleg vegstandard og vinterstenging av vegen mot Geiranger vore ein propp for utviklinga av ein heil region.

Den proppen kan no bli fjerna.


Nasjonal transportplan:

Rekordsatsing til tross – Møre og Romsdal fortsatt i bakleksa

Vestland fylke er den store vinneren i kampen om samferdselsmilliardene i årene som kommer. Akkurat nå blir seks av ti samferdselskroner brukt på Østlandet.


Når bygdefolket i Geiranger markerte tysdagens vedtak i Stortinget med kakefest, er det ei feiring av ei ny framtid og eit førebels punktum for ein svært lang kamp for å få rassikker og trygg heilårsveg.

Prosjektet er kostnadsrekna til 4,4 milliardar. Desse pengane låg ikkje inne i regjeringa sitt framlegg til Nasjonal transportplan, men vart tatt inn under Stortinget si handsaming av planen. Det skjedde som eit resultat av press frå opposisjonen.

I eit valår er det mange som ynskjer å ta æra for dette.


Enighet om Nasjonal transportplan

Kan bli historisk vegsatsing for Nordvestlandet

Ny Strynefjellsveg, Møreaksen og opprusting av av E136. Nå stiller et bredt flertall på Stortinget seg bak disse prosjektene. Det viser innstilingen fra transportkomiteen på Stortinget.


Størst ære må likevel bli gitt til dei mange lokalt, både frå politikk og næringsliv, som i år etter år har arbeidd hardt for å få dette prosjektet fram. Alle kommunar på søre og indre Sunnmøre og i Nordfjord stod også, saman med tre fylkesting, bak prosjektet.

At prosjektet no er inne i Nasjonal transportplan med oppstart i første del av planen, betyr ikkje at kampen er endeleg over.

Sluttspurten fram til anleggsstart står framleis att.


Frp om Nasjonal transportplan: – Bare tomme løfter

Nasjonal transportplan er for uforpliktende, mener Frp. Frps transportpolitikk er urealistisk, repliserer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).


Fram dit er det ikkje heilt fritt for snubletrådar. Prosjektet må ha startløyving i statsbudsjettet. Hard kamp om samferdslekronene kan føre til nye utsettingar.

Det kan også kome ny diskusjon om finansieringa av sidearma til Geiranger, sidan dette er ein fylkeskommunal veg. Dette kan skje sjølv om fleirtalet på Stortinget i dag er klare på at dette må vere ein del av den statlege totalpakken.

Kjem dette i spel, handlar det ikkje berre om å sette eit vegsamband til folket i Geiranger i fare.

Blir denne sidearma teken ut, forsvinn også ein betydeleg gevinst for reiselivet på heile Nordvestlandet.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder