Møreaksen er utpekt av samferdselsministeren som trasé for E39 mellom Ålesund og Molde. Torsdag presenterte Statens vegvesen sitt forslag til trasévalg for vegen fra Digerneset til Vik. Det forslaget vil utløse debatt når det nå skal ut til høring. Men vi vil advare mot å trekke inn Romsdalsaksen som en del av den debatten.

Frps Frank Sve er den som tydeligst målbærer motstanden mot forslaget fra vegvesenet. Han ønsker at traseen skal gå via Ørskogfjellet og i tunnel derifra til Vik. Det såkalte K2-forslaget. Det er i seg selv et greit standpunkt. Det som blir ugreit er at han kobler det til at dersom det ikke blir slik, så må Romsdalsaksen utredes som en alternativ måte å krysse Romsdalsfjorden på.

Forkjemperne for Romsdalsaksen har brakt fram viktig informasjon om det alternativet, men det er for sent. Beslutningen om Møreaksen er tatt, og det ligger inne en startbevilgning på seks milliarder mot slutten av første del av transportplanen. Det finnes rikelig med vegprosjekt i landet som vil ha de pengene dersom Møre og Romsdal starter en intern krangel om alternative trasévalg.

Løsningen knyttet til Molde er det usikkerhet rundt. Det som er åpenbart er at en stor del av den kostnaden må betales gjennom bompenger. Molde kan ikke regne med å få løst trafikkutfordringene gjennom sentrum finansiert av statlige riksvegpenger.

Valget mellom Digerneset direkte til Vik, eller via Ørskogfjellet, er to løsninger som kostnadsmessig ligger temmelig nær hverandre. Vi har ikke fasiten på hvem av dem som bør velges, men en god tilkobling fra indre Sunnmøre inn mot E39 bør være et tungtveiende argument når trasévalget skal gjøres.

Romsdalsaksen: – Unngår lange tunneler og store kostnader