Uten sterke lokale regionsentre utarmes distriktene urovekkende raskt. Det vil også sende utviklingen av Norge på en bekymringsfull kurs.

Viktige elementer i verdiskapingen i landet vårt er basert på utnyttelse av spredte ressurser.

En forutsetning for dette er spredt bosetning og en arbeidsstyrke med rett kompetanse i hele landet. Derfor er det viktig å løfte opp satsingen på mellomstore byer og regionsentre i distrikts-Norge.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR slår i en ny rapport fast at dette er et forsømt område politisk. De mindre byene og større tettstedene har delvis falt mellom to stoler, mellom de store byene og utkantdistriktene.

Ansvaret for å rette på det hviler ikke på sentrale myndigheter aleine.

Kommuner, fylkeskommuner og andre regionale utviklingsaktører må sammen med næringsliv og frivillig sektor sammen ta jobben. En slik satsing går ikke på bekostning av omlandet, men vil gi gjensidig styrke.

I Møre og Romsdal har det vært flere prosjekter med dette som mål. I prosessen «Sunnmøre i framtida» for rundt ti år siden var en av visjonene å utvikle Ålesund som lokomotiv for regionen. Fylkeskommunen hadde på sin side fram til forrige årsskifte byutviklingsprosjektet «Byen som regional motor».

I NIBR-rapporten er Ulstein kommune ett av åtte regionsentre som blir brukt som eksempel.

Her har det de siste tiårene skjedd en enorm utvikling i både nærings- og tettstedsutvikling. Dette har vært en målrettet satsing på å utvikle attraktivitet gjennom sentrumsutvikling og etablering av tjeneste- og opplevelsestilbud.

Ulstein er nettopp en kommune som tydelig viser betydningen av satsing på lokale regionsentre og bygdebyer. Her finner vi ett av landets mest innovative, høyteknologiske næringsmiljøer og ett av de viktigste leddene i den maritime klynga i nordvest.

Det er ikke en posisjon som har kommet av seg sjøl.

Det er skapt i samspill med mange aktører og miljøer, både i det offentlige og det private, utenfor og innenfor kommunens grenser. Og resultatene har gitt ringvirkninger i hele regionen, ikke bare i Ulstein.

Ulsteinvik er ikke Åheims konkurrent i møte med de demografiske utfordringene. Ålesund eller Molde er heller ikke det Volda eller Ulstein må bekymre seg for.

Dette er et lagspill.

Sterke regioner er i sin tur en forutsetning for at Norge beholder en spredt bosetning og kan utnytte ressurser og naturgitte konkurransefortrinn godt. Og i disse EM-tider: Glemmer du midtbana, så skal det godt gjøres å vinne internasjonalt.

Derfor er det på tide å løfte regionsentrene lengre fram i nasjonal politikk.