Fylkeshuset AS sitt kjøp av selskapet R8Me er det gode grunner for å granske. Måten kjøpet er gjennomført på, og den totale mangel på politiske involvering i beslutningen, framstår som merkelig.

Kontrollutvalget i fylket får sin første orientering om saken tirsdag, Slik vi ser det er dette en sak kontrollsjefen og kontrollutvalget bør gå grundig inn i.

Forvaltning av offentlige midler, det som en kan kalle skattebetalernes penger, skal skje i full åpenhet, og vedtakene skal kunne ettergås og dokumenteres.

De kravene er i svært liten grad oppfylt i denne saken.

Pengene til oppkjøpet kommer fra selskapet Fylkeshuset AS. Flere fylker og kommuner har valgt å organisere eierskapet av fylkeshus og rådhus på denne måten.

En danner et eget selskap som står for drift og vedlikehold av selve bygningen. Inntektene til selskapet skaffes gjennom leieinntekter.

Regnskapene i selskapet Fylkeshuset AS viser at det har samlet seg opp betydelige midler i selskapet. De har en egenkapital på over 30 millioner kroner.

Dette er penger som i praksis disponeres av toppledelsen i fylkesadministrasjonen, ved at juridisk direktør sitter som daglig leder og fylkeskommunedirektøren er styreleder i selskapet.

Slik har en skapt en selskapskonstruksjon som gjør at offentlige penger er mer eller mindre frikoblet fra politiske styring.

Nå er fem millioner kroner fra dette selskapet brukt til å kjøpe 50 prosent av aksjene i selskapet R8Me AS. Det har skjedd uten et eneste politisk vedtak som sier at fylkeskommunene skal kjøpe seg opp i et konsulentselskap som skal gi råd til næringslivet om hvordan de skal nå FNs bærekraftsmål.

I tillegg skjer kjøpet omtrent uten at det etterlater seg skriftlige spor. Det eneste som finnes er en verdivurdering og en sluttseddel. Nå aksjeposten på toppen av dette blir kjøpt fra en ansatt i fylkesadministrasjonen, da bør varsellampene lyse.

For å ta en sammenligning. Skal fylket bygge en gangveg til fem millioner kroner må den først utredes av vegvesenet, så må samferdselssjefen skrive en innstilling til samferdselsutvalget. Deretter må samferdselsutvalget vedta gangveien før de sender saken videre til vedtak i fylkesutvalget. Sier fylkesutvalget ja, blir den så sendt videre til fylkestinget for endelig vedtak.

Alt er basert på offentlige dokumenter med fullt innsyn i. Kontrasten til hvordan kjøpet av konsulentselskapet skjedde er stor.

Her har politikerne måtte be om å få bekreftet at kjøpet er gjennomført. Det måtte gjentatt spørsmål til fra fylkestinget før juridisk sjef Gudmund Lode motvillig oppga prisen de hadde betalt.

Det illustrerer behovet for en grundig gjennomgang av denne saken. Fylkestinget skal i juni velge nytt kontrollutvalg. Denne saken bør bli en viktig oppgave for det nye utvalget.

Vi mener de også bør foreta en gjennomgang av vedtektene i selskapet Fylkeshuset AS, og samtidig se på om det er riktig at toppledelsen i fylkesadministrasjonen også sitter i ledelsen av dette selskapet.

Det er forhold som tyder på at det nødvendigvis ikke er noen god løsning.