Stortinget har som ambisjon at Norge skal være blant de tre beste landene i verden når det gjelder levealder. I dag viser statistikken at vi ligger på 13. plass i verden og på 10. plass blant OECD-landene. Her i landet har ikke dødeligheten for kreft gått ned, men det har den i OECD. Vi har høyere dødelighet av hjerte- og karsjukdommer enn for eksempel Danmark, og høyere dødelighet av KOLS enn for eksempel Polen. Det var helsedirektør Bjørn Guldvog som presenterte denne statistikken nylig, og det er all grunn til å legge vekt på at selv med vår økonomiske handlefrihet så greier vi ikke å være best på helse og ei heller på levealder.

Helsedirektøren viser til at vi er for lite aktive, og viser til at 100.000 her i landet er sjukelig overvektige. Urovekkende er også økningen i psykiske lidelser. Vi har hatt over to år med den store samhandlingsreformen. Reformen er under evaluering, men statistikken forteller om at samspillet mellom sjukehusene og primærhelsetjenesten i kommunene er i ferd med å gå seg til. Pasientene utskrives raskere fra sjukehusene, og kommunene er blitt flinkere til å ta imot. Økonomisk straff hvis de lar ferdigbehandlede pasienter bli liggende, ser ut til å ha effekt, men det er fortsatt slik at kommunene sliter med å plassere de utskrevne pasientene som er blitt sjukere enn før, og som derfor har høyere risiko for å bli innlagt på nytt. Nå varsles det fra regjeringen at kommunene vil få redusert egenandel fra pasienter som mot sin vilje må bo på dobbeltrom. Det er et bra tiltak som forhåpentligvis vil tvinge kommunene til å kvitte seg med en uverdig praksis der eldre og sjuke mot sin vilje blir tvunget til å bo flere på samme rom.

Behandling av psykisk sjukdom og rusproblemer skjer i økende grad rundt om i kommunene framfor på sjukehus. Det mangler data for å fastslå i hvilken grad de kommunale tilbudene er gode nok. I mange kommuner er nok personer med god nok kompetanse et problem, og samhandlingsreformen fungerer nok ikke godt nok for denne pasientkategorien. Mens kommunene får dagbøter hvis ferdigbehandlede pasienter blir liggende, er det ingen slike bøter for psykisk sjuke. Kommunene prioriterer derfor oftest de fysisk sjuke. Det bør endres.