Også Sjømatindustriutvalget anbefalte at det burde nedsettes en kommisjon med juridisk tyngde for å vurdere hvordan en kan avvikle det såkalte pliktsystemet i fiskeriene. Det omfatter leveringsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt, og var et opplegg for en tid da fiskerinæringen hadde en helt annen struktur enn i dag.

Når næringskomiteen på Stortinget vedtar at det bør nedsettes en hurtigarbeidende kommisjon som skal se på pliktsystemet, så bør det være greit, men det bør ikke ligge i mandatet for en slik kommisjon at alt skal være som før. En regionalisering av leveringsplikten bør fortsatt være et minstemål.

Hovedvekten av norske fiskebåtrederi og fiskere har ikke noen plikter om hvor de skal levere eller hvor fisken skal bearbeides. Det er få aktører som omfattes av et pliktsystem, og det har vist seg at fiskerne ikke aksepterer å bli sendt til anlegg som tilbyr dårligere betingelser for fisken. Da sendes den heller til Kina.Sjømatnæringen opererer i dag i et svært konkurranseutsatt internasjonalt marked. Det er også uttalt fra norske myndigheter at sjømatnæringen er en av de viktigste næringene å satse på når den oljerelaterte aktiviteten blir mindre. Et vilkår da vil være at rammevilkårene for sjømatnæringen ikke blir dårligere her i landet enn i konkurrerende land. Å pålegge flåten en leveringsplikt til bestemte anlegg, er ikke forenlig med en ambisjon om øke verdiskapningen i sjømatnæringen. Råstoffet låses til bestemte regioner og bedrifter, mens andre bedrifter som har bedre forutsetninger for lønnsom drift, ikke får tak i nok råstoff. Ulønnsomme arbeidsplasser er ikke trygge arbeidsplasser selv om de ligger i distriktene.

I innstillingen fra næringskomiteen blir det påpekt hvor viktig det er med fri markedsadgang for norsk sjømat til EUs indre marked. Komiteen sier rett ut at sjømateksporten skal prioriteres i arbeidet med nye handelsavtaler. Det er et tydelig signal fra Stortinget som regjeringen må rette seg etter. Sjømatnæringen er den nest viktigste eksportnæringen her i landet, etter oljeeksporten, og potensialet for enda større vekst for sjømateksporten er meget stort når en slår sammen eksporten av villfanget fisk og oppdrettsfisk. Pliktsystemet i fiskeriene gjelder få aktører og svekker verdiskapingen.