Det har ikke manglet på utredninger. For bare noen uker siden fikk kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik en bindsterk utredning som dokumenterte at de minste kommunene har store problemer med å utføre de lovpålagte oppgavene.

Nå kommer en ny rapport fra SSB som viser hvordan de minste distriktskommunene i et skremmende stort tempo mister innbyggere.

Flyttestrømmen fra de minste kommunene og inn mot byer og tettsteder fortsetter i stadig større omfang.

SSB har fulgt grupper av ungdommer som var 15 år i perioden 1978 til 2022 fram til de ble 35 år gamle.

I løpet av de siste 40 årene har tallet på 15-åringer i de minste distriktskommunene blitt halvert.

Tallene viser at det på ene siden er stadig færre ungdommer som vokser opp i en distriktskommune. Men ikke bare det. Tallet på de som flytter fra de minste kommunene er svært høyt, og antallet som flytter hjem etter endt utdanning er lavt.

Møre og Romsdal er et typisk distriktsfylke og blir hardt rammet av denne trenden. En rekke kommuner i fylket, flere av dem på Sunnmøre, er i kategorien fraflyttingskommuner.

Det være seg Fjord, Sande, Vanylven og til dels Stranda, som er i denne kategorien ifølge SSB.

Dette er problem en ikke kommer seg ut av med enkle politiske vedtak.

Men det hjelper definitivt ikke å lukke øynene for det som skjer.

Så langt er det vårt inntrykk at det er det som er Senterpartiet og dermed regjeringens politikk.

Senterpartiet har gjort kampen mot kommunesammenslåinger til en av partiets store saker, og ser ut til å vegre seg for å gå inn i de problemene som de små distriktskommunene sliter med.

For mange av fraflyttingskommunene er neppe sammenslåinger den eneste løsningen.

Det kan være nye former for interkommunalt samarbeid, eller at en del oppgaver særlig innenfor helse- og eldreomsorg overtas av en større kommune.

Det viktigste er å finne løsninger, for disse problemene går ikke over av seg selv.

Det er ingen ting i statistikken som tilsier at fraflyttingen vil stoppe opp. At kommunene og fylket kjører kampanjer for å få folk til å flytte hjem ser heller ikke ut til å være til stor nytte.

Å beholde dagens kommunestruktur stopper ikke denne utviklingen. Det vil heller ikke mer penger fra staten gjøre.

Da må en være villig til å tenke nytt rundt oppgavefordeling mellom kommunene, og en kommer ikke bort fra igjen se på kommunestrukturen.