Et bredt flertall i Stortinget har nå fastsatt fordelingen av fiskekvoter mellom de ulike fartøygruppene. Forliket strekker seg fra Arbeiderpartiet til Frp.

Vedtaket som ble gjort mandag bør gi grunnlag for forutsigbare rammebetingelser for fiskerinæringen i mange år framover.

Og forutsigbarhet er svært viktig i den situasjonen næringen står i.

Fiskeriene er sterkt påvirket av den internasjonale situasjonen. Norges forhold til Russland er på et bunnpunkt som følge av krigen i Ukraina.

Samtidig er vi svært avhengige av et godt samarbeid med vår store nabo i øst om fiskeriforvaltningen i Barentshavet. Et sammenbrudd i det forvaltningsregimet vi har i dag vil kunne få store konsekvenser for fiskerinæringen.

I tillegg står næringen overfor en rekke nye klimakrav. Hvordan det grønne skiftet skal gjennomføres er det ingen som har det endelige svaret på i dag, men at utslippene fra fiskeflåten må ned er det ingen tvil om.

Næringen har med andre ord nok av usikkerhet å håndtere.

Ved at det er kommet på plass er bredt forlik om kvotefordelingen, har Stortinget klart å skape en forutsigbarhet som gjør de andre forholdene lettere å håndtere.

Alle er selvfølgelig ikke fornøyd med resultatet. Noe annet ville vært svært overraskende gitt alle hensyn som må tas når kvotene skal fordeles.

Noen viktige forhold er det nå bred politisk enighet om.

Fiskeriene skal videreutvikles som en lønnsom næring. Det skal skapes flest mulig helårs arbeidsplasser, og vi skal ha et bredt spekter av fartøy fra de største havgående båtene til en stor sjarkflåte.

I tillegg er det en ambisjon om å øke lønnsomheten og foredlingen ved landanleggene. På toppen av dette skal næringen oppfylle distriktspolitiske hensyn for å sikre bosetting langs kysten.

Her ligger det innebygget motstridende interesser som gjør det vanskelig å få kabalen til å gå opp, men gjennom kvotemeldingen har en fra Stortinget sendt et klart signal om hvilken retning en forventer næringen skal utvikle seg.

Det mener vi er bra.

Reaksjonene kommer først og fremst fra Nord-Norge.

På tross av at forliket innebærer en overføring av torskekvote fra havfiskeflåten til sjarkflåten, mener fiskerlag i Nord-Norge at kvotemeldingen er et ran.

Det er en beskrivelse vi har store problemer med å kjenne oss igjen i.

Vi mener det brede forliket Stortinget har maktet få på plass er godt politisk håndverk, der motstridende interesser er balansert opp mot hverandre på en god måte.

Vi tror vedtaket om kvotemeldingen vil bli et viktig bidrag til en fortsatt god utvikling av fiskerinæringen.