Norge har en lang kyst, mye vind, behov for mer fornybar kraft og et maritim næringsliv som trenger nye oppdrag. I en slik situasjon vil det være meningsløst å si nei til etablering av vindturbiner til havs.

Vi har en stor maritim industri i fylket som gjennom olje- og gassvirksomheten sitter med betydelig kunnskap og kompetanse for å gjennomføre store, kompliserte utbygginger til havs. Det vil være høyst oppsiktsvekkende om våre politikere ikke legger til rette for at denne industrien skal være med å utvikle løsninger for å produsere fornybar kraft til havs langs vår egen kyst.

Skal den maritime industrien lykkes med å ta markeder innen havvind er de helt avhengig av at det utvikles et hjemmemarked. Altså at utbyggingene også skjer i norske havområder.

Derfor skulle det bare mangle at ikke et klart flertall i fylkesutvalget støtter nye havvindprosjekter. At en i tillegg stiller krav om at det må tas hensyn til fiskeriene, til fuglelivet og til den generelle framkommeligheten for skipstrafikken, er en selvfølge.

Det er vel ingen, så langt vi har fått med oss, som vil gjøre utbygging til havvind til en næring hvor det er fritt fram å bygge hvor en vil uten hensyn til andre næringer tilknyttet havet.

Derfor er det en oppgave for nasjonale myndigheter å lage en plan for hvilke områder som egner seg for havvindprosjekter og hvilke områder det ikke skal bygges ut i. Så må hvert enkelt prosjekt i tillegg utredes og godkjennes.

Denne metoden for utbygginger til havs er vi godt kjent med gjennom 50 år med olje- og gassvirksomhet. Her har en på samme måte gått skrittvis fram i forhold til hvilke områder en skulle tillate å bygge ut, hvilke områder som skulle vernes, og hvilke krav en skulle stille til hver enkelt utbygging.

Mye av den samme metodikken kan brukes når en skal bygge ut havvind.

De største utfordringene til havvind-prosjektene er lønnsomheten. Høye utbyggingskostnader og relativt lave strømpriser gjør det utfordrende. Høyere priser på CO₂-utslipp vil derimot kunne være med på å øke lønnsomheten til elproduksjon fra havvindturbiner.

Så er spørsmålet om politikerne er villig til å la havvind bli en industri i seg selv, med en god lønnsomhet og et skatteregime som gjør at staten kan hente inntekter fra denne virksomheten. Det fordrer at vi må knytte oss ytterligere opp til det europeiske strømmarkedet med nye utenlandskabler.

På dette området skjønner vi at det kan være ulike politiske oppfatninger. Dette er en krevende diskusjon der det er mange hensyn å ta. Diskusjonene om vi skal utnytte havvinden eller ikke, bør vi være ferdig med.