Helsepersonell som begår overgrep bør miste autorisasjonene på livstid. Det foreslår et ekspertutvalg.

– Ikke alle bør få en ny sjanse, sier tidligere førstestatsadvokat og leder av utvalget Bjørn Kristian Soknes.

Det er en sterk påstand. Vår strafferett er bygget på at du skal sone din straff og deretter får en ny sjanse.

Men alvoret i denne typen saker, og det særdeles grove tillitsbruddet det er fra helsepersonell å utsette pasienter for seksuelle overgrep, tilsier at det bør vurdere en så streng reaksjon som utestengelse på livstid er.

Utvalget som kommer med forslaget ble nedsatt etter avsløringer i VG om at en psykolog begikk overgrep mot pasienter gjennom fire tiår, og at andre psykologer og psykiatere har fått ny autorisasjon etter å ha begått overgrep.

Utvalget peker også på at Statens helsetilsyn ikke reagerer raskt og tilstrekkelig nok ved grove og gjentatte seksuelle overgrep mot pasienter, og at helsetilsynet etter utvalgets vurdering politianmelder for få saker.

Er dette riktige observasjoner er det etter vårt syn svært alvorlig. Det kan tyde på at helsetilsynet ikke tar denne typen saker på tilstrekkelig alvor.

Utvalget mener også at det bør opprettes et nytt nasjonalt register, slik at folk flest enkelt kan finne ut om helsepersonell har autorisasjon og når de fikk den.

Videre ønsker de innføre en varslingsplikt for arbeidsgivere til Statens helsetilsyn om alvorlige forhold av betydning for pasientsikkerheten. I dag er det vilkårlig om slike forhold varsles videre eller ikke

I dag kan helsepersonell som har mistet autorisasjonen søke om å få den tilbake.

Forslagene fra ekspertutvalget vil innebære at noen aldri vil få autorisasjonen tilbake.

Vi mener det er gode grunner for helseminister Ingvild Kjerkol å lytte nøye til de anbefalingene utvalget kommer med.

Personer som begår den typen grov kriminalitet mener vi ikke er egnet til å arbeide med pasienter. Dette dreier seg i tillegg om en kriminalitet som rammer personer som er i en sårbar situasjon.

Rapporten fra ekspertutvalget tyder på at det her er behov for en opprydding og innføring av et strengere regelverk for å sikre pasientenes trygghet og tillit til helsevesenet.