Planene om å bruke 15 TWh til å elektrifisere flere av olje- og gassfeltene på norsk sokkel bør legges bort. Miljøeffekten synes være høyst usikker. Konsekvensene av å bruke så mye av vår fornybare energiproduksjon til dette ene tiltaket, vil etter alt å dømme gi folk flest høyere strømpris og kunne ramme etablering av ny landbasert industri basert på vann- og vindkraft.

Fornybar energi vil i årene som kommer bli stadig mer verdifull. Skal vi klare å nå målene i Parisavtalen og forhindre en farlig global oppvarming, ligger mye av løsningen i en overgang fra fossil energi til fornybar energi. Det fordrer at vi har et kritisk blikk på hvordan vi bruker vår egen vannkraft og vindkraft.

I dette bildet tror vi en storstilt elektrifisering av plattformene på sokkelen er feil bruk av elkraft. Vi ser også at frontene i denne debatten er i ferd med å snu. Både i miljøbevegelsen, og blant flere av partiene på Stortinget, er skepsisen til dette tiltaket økende.

Men det har også snudd på den andre siden. Mens oljeselskapene tidligere var motstandere, ønsker nå blant andre Equinor å elektrifisere en rekke av sine installasjoner på norske sokkel. Selskapet ønsker å bruke 50 milliarder kroner fram til 2030 på å legge strømkabler ut til sine plattformer. De vil alene bruke mellom 10 og 12 TWh.

NVE som fagmyndighet er helt klare på at vi står overfor et valg mellom økte strømpriser eller mer utbygging av fornybar kraft, i praksis mer vindkraft, dersom vi skal elektrifisere sokkelen. De peker på at det står en lang rekke prosjekter klare i Fastlands-Norge som alle har til felles at de krever mer elkraft. Det være seg datalagringssentre, landbaserte oppdrettsanlegg, batterifabrikker og prosjekter for hydrogenproduksjon. På toppen av dette kommer elektrifisering av transportsektorene og nærskipsfarten.

Alt dette står og faller med tilgangen på fornybar kraft.

Det er her Stortinget må ta et valg om en vil bruke 15 TWh til prosjekter på sokkelen med høyst usikker miljøgevinst, eller om en prioriterer å bruke fornybar energi til nye klimavennlige industriprosjekter på Fastlands-Norge.

Vi mener det er det siste vi bør gå for. Som høykostland har vi måtte akseptere at mye industriproduksjon er blitt flyttet ut. Tilgangen til fornybar energi er et knapphetsgode som kan gi oss et konkurransefortrinn vi må bruke til å satse på bærekraftig ny industri, ikke til å grønvaske oljenæringene.

Det tror vi vil tjene både klimaet og norske økonomi.