Den siste utredningen om kryssing av Romsdalsfjorden slår fast at Møreaksen er det beste alternativet for ferjefri forbindelse mellom Ålesund og Molde. Dette trasévalget var det store temaet under årets valgkamp i fylket. Kravene var massive om at Romsdalsaksen måtte utredes.

Det er nå gjort. Sannsynligvis av det mest kompetente miljøet som finnes i landet når det gjelder flytebruer. Det er mulig, men det er dyrt, er deres konklusjon. Byggekostnadene for Møreaksen Ålesund – Molde er beregna til 23 milliarder kroner. Romsdalsaksen Ålesund – Molde er beregna å koste 29 milliarder kroner.

På ett punkt kommer Romsdalsaksen bedre ut enn Møreaksen. Det gjelder utslipp av klimagasser. Klimagassutslippene er ikke uvesentlige i denne sammenhengen. Utslippet er tre ganger større ved at trafikken går via Møreaksen, men de totale tallene for økt utslipp som følge av at en krysser fjorden med bil og ikke ferje, er relativt beskjedne. Vi mener det derfor ikke kan være avgjørende for trasévalget. Når det kommer til utslipp kan ingen av alternativene måle seg mot elferje som transportmiddel over fjorden.

Nå er ikke dette en full utredning av Romsdalsaksen på linje med det som er gjort for Møreaksen. Det er det opplagte årsaker til. Møreaksen er av regjeringen valgt som trasé for E39 mellom Ålesund og Molde og utredet deretter. Men selv om Romsdalsaksen er et privat initiativ, som enkeltpersoner og ikke offentlige myndigheter står bak, var det viktig at vi fikk en kvalifisert vurdering av hvilke muligheter og kostnader som knytter seg til denne fjordkryssingen kontra en kryssing fra Vik, Otrøya og videre til Julbøen.

Nå har vi fått svar på det. Utredningen vil neppe føre til at forkjemperne for Romsdalsaksen kaster kortene. Det vil alltid være noen som vil angripe enhver utredning som har en konklusjon en ikke liker.

Men vi vil tro at den politiske diskusjonen om trasévalg er forbi. Nå bør fylkestinget samle seg om en klar anbefaling om at Møreaksen bygges, og at en kommer i gang med arbeidet så fort som mulig. Hele prosjektet med ferjefri E39 er under et betydelig politisk press. Statens vegvesen har vært ute og stilt spørsmål om realismen i å få dette til, og sentrale politikere, med støtte fra flere av riksmediene i Oslo, er ute og vil avlyse hele planen.

Da må Møre-politikerne kjenne sin besøkelsestid. En må kunne stå sammen for å få på plass en ferjefri forbindelse mellom de tre Mørebyene. Det kan bli avgjørende for den videre utvikling av fylket.