Vigra kringkaster må vernes og den viktige historien må tas vare på for framtidige generasjoner. Lokale ildsjeler har i 25 år jobbet for å få på plass et varig vern. Når vi vet hvilken betydning denne radiosenderen har hatt både under krigsutbruddet, og senere under framveksten av Norge som fiskeri- og sjøfartsnasjon, er det nesten utrolig at et vedtak om vern skal sitte så langt inne.

Da Hitler-Tyskland invaderte Norge i 1940 var senderen på Vigra den siste operative kommunikasjonskanalen som rakk over til England. Det var mellombølgesenderen på Vigra som klarte formidle telegrammet fra general Ruge til britiske myndigheter om at Norge desperat trengte assistanse, og at Kongen og Regjeringen var på flukt. 15. april ble senderen bombet av tyske fly.

I etterkrigstiden ble senderen en del av sendenettet til NRK. Vigra kringkaster spilte da en viktig rolle for kommunikasjonen med fiskeflåten som gikk stadig lengre til havs, og for handelsflåten i Norskehavet.

NRK besluttet å legge ned bruken av senderen i 2011, samme år ble den 232 meter høge masta fjerna med en kontrollert sprenging.

Det er blitt brukt som innvending i saken om fredning at selve masta er fjerna og at dagens bygninger ikke er de originale, men bygget opp igjen etter bombingen ved starten av krigen, og at det dermed ikke er et komplett anlegg.

Fylkeskommunen vedtok i 2018 en midlertidig fredning av anlegget, og signalene som nå kommer fra Riksantikvaren åpner for at en fredningssak kan starte. Det bekrefter fylkeskonservator Bjørn Ringstad.

At dette er en beslutning som blir mottatt med begeistring fra kringkasterens venneforening forstår vi godt. De har jobbet utrettelig for å ta vare på dette viktige kulturminnet. De ønsker å bruke kringkasteren til å bygge opp et senter for ytringsfrihet og demokrati der en kan fortelle historien fra radioens spede begynnelse fram til dagens mobilteknologi.

Vi mener det er en svært god idé. Et slikt senter vil kunne spille en viktig rolle i historieformidlingen til elever i skolen. Det vil kunne gi viktige perspektiver for å forstå utviklingen fram til dagens informasjonssamfunn.

Slik kan Vigra kringkaster spille en viktig rolle også i framtida.